გიული ალასანია – Giuli Alasania

გიული ალასანია

გიული ალასანია

გიული ალასანია (Giuli Alasania)

გიული ალასანია – ბიოგრაფია

შრომები:

მთავარეპისკოპოს ანანია ჯაფარიძის „საქართველოს ეკლესიის ისტორია შუა საუკუნეებში (XII-XVIII სს)“

გიული ალასანია – საისტორიო კრებული

რესურსები ინტერნეტში

გიული ალასანია – ვიკიპედია

Responses

  1. qalbatons umorCilesad vTxov xelSewyobas, Cemis azriT, Cveni saxelmwifosTvis umniSvnelovanes saqmeSi (Tu es Zalian xmamaRali naTqvami ar iqneba). batono admino, Tqven SemogevleT, iqneb gamominaxoT saSualeba am yovlisSemZle qalbatons mivawodo Cemi saTkmeli. garda istoriuli Tematikisa, me msurs qalbaton alasanias javaxeTis Temaze vesaubro, sadac qarTvelTaTvis sagangaSo viTarebaa da romlis gamosworebas aranairi “mSeneblobebis” ideebi ar Svelis.

    Rrma pativiscemiT, Tqvendami batono Cemo


კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: