ზურაბ კიკნაძე – Zurab Kiknadze

Responses

  1. gamarjobaT
    Zalian did pativs gcemT da ufro Zalian minda Tqveni naxva,
    Tqvenni sumeruli miTologia Cemi samagido wignia/aseve Tqveni am Temidan gamomdinare statiebi/
    piradad me qarTul enaze vwer poemas “gilgameSs.”
    tu gainteresebT Zalian gTxovT semomexmianeT.

  2. gTavazobT amonarids cemi poemidan


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: