ოლივერ უორდროპი – Oliver Wardrop

Responses

  1. mainteresebs tu arsebobs asli marjori wardropis weilisa ilia CavCavaZisadmi da sad SeiZleba misi naxva.

    da kidev sad SeiZleba moviZio informacia marjori wardropis vizitisa “JumaTis” monasterSi, romelic mdebareobs ozurgetis municipalitetis sofel jumaTSi.

    gTxovT damexmaret am imformaciis mopovebaSi


კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: