გიორგი ქავთარაძე – Giorgi Leon Kavtaradze

გიორგი ქავთარაძე - Giorgi Leon Kavtaradze

გიორგი ქავთარაძე - Giorgi Leon Kavtaradze

შრომები

რესურსები ინტერნეტში

Responses

  1. batono giorgi! ra azris xarT imis Sesaxeb, rom qartul kulturas akuTvneben wina aziis kulturebis wres, romelic vitardeboda didi civilizaciebis ganapiras

  2. Batono giorgi tqvenTan saqmiani winadadeba maqvs. Tu SeZlebT damikavSirdiT Cemi e-mail: marinecincabadze@yahoo.com.
    me ar vici tqveni telefoni amitom dainteresebis SemTxvevaSi damikavSirdiT:
    956 585; 893 628854


კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: