შოთა რუსთაველის პორტრეტი. გრიგოლ გაგარინი. 1847 წ.

შოთა რუსთაველის პორტრეტი. გრიგოლ გაგარინი. 1847 წ.

კონსტანტინე გამსახურდია – Konstantine Gamsakhurdia
აპოლოგია რუსთაველისა

შვიდი საუკუნის მანძილზე იდგა ბნელში ქართული პოეზიის იგავმიუწვდომელი ორფეოსი, პოეტთა შორის ბრძენი უდიდესი, ბრძენთა შორის მოძღვართ-მოძღვარი.
არც ერთ სახლს ამშვენებს მისი სახელის მემორიული დაფა, არც რომელიმე აკადემიის წევრად აურჩევიათ იგი ოდესმე, არც თუ დაფნითა და მუხის ფოთლებით შეუმკიათ მისთვის შუბლი თანამედროვეთ.
იგი ხელიდან გასხლტომია მემატიანეთა ყურადღებას და ვინ იცის, ბიოგრაფები შესძლებენ თუ არა თარიღების სალტეში მოაქციონ ოდესმე მისი აქ მოსვლის და იდუმალი გაუჩინარების ამბავი, ხოლო ქმნილება მისი დღესაც სძევს ჩვენს წინაშე, როგორც უპირატესი თავკიდური ქართული პოეტური კულტურისა, მომდევნო თაობათა პოეტებისათვის გარდაუვალი ბარიერი, ენათმეცნიერთათვის თავსამტვრევი საგანი, ისტორიკოსთათვის გამოუცნობელი მეტეორიტი.
ბიოგრაფებსა და მკვლევარებს მიასწრო ხალხის ხსოვნამ მის სახელამდის, ამავე ხალხმა შექმნა ლეგენდა ლეგენდა ათინიდან შინმობრუნებული ობოლი ჭაბუკისა, უიმედოდ გამიჯნურებული და უკვალოდ გადაგებული ჩანგოსანი რაინდის გამო.
შორიდან, ძლიერ შორიდან მოისმის ეს ამბავი, როგორც სულზე უტკბესი მუსიკა, რომელიც ჩვენს გონებას არას ეუბნება, მაგრამ უნებლიე სურვილი მებადება მაინც, მისი უცნაური ცხოვრების გაუშიფრავი ლეგენდა მარადჟამს შერჩეს ქართველი ხალხის მეხსიერებას, როგორც უჩვეულო რამ ნათელის გაელვება საუკუნეთა უმთვარო ღამეში.
ჟამის უწყალო გრიგალებმა შელეწეს მისი თანადროული საქართველოს ბასტიონები, მეფეთა, ერისთავთა და ქორიკოზთა დროშები ბრძოლებში დაიფხრიწა, სამთავროთა სამანები თავდასხმებმა წარხოცეს, მეფეთა ტახტები ურდოებმა დაამხვეს, გვირგვინები სათეატრო ბუტაფორიად ქცეულან, კანონები _ მკვლევართა საკითხავად, არხები ჯოჯოთა და კოღოთა საუფლოდ, ქარავნების მიერ დატკეპნილი მსოფლიო გზები კაჭაჭს მოუცავს, მაგრამ ჟამთა სიავემ ვერ შემუსრა რუსთაველის სტროფების სილბო და სიმტკიცე.
მისმა ჯადოსნურმა არფამ საწერად დასვა ქედმოდრეკილი გადამწერლები, მიმბაძველთა მთელი თაობანი ფეხზე დააყენა, მანვე აამღერა რაინდი და პოეტი, მწყემსი და გლეხი, მეომარი და მიჯნური და ეს ხმა საუკუნეთა მანძილზე თანდათანობით შეერწყო ხალხისას და ამიტომაც იკარგება ხშირად სამანი მასსა და ხალხურ პოეზიას შორის.
სწორედ ამიტომაც რუსთაველის პოემა გაცილებით უფრო მეტია, ვიდრე საკრალური მწერლობა, უფრო გამართობელი, ვიდრე ზღაპარი, უფრო ძვირფასი, ვიდრე სამკაული პატარძლებისათვის პირის სანახავად მიტანილი; ამიტომაც ამკობდა იგი მრავალი საუკუნის მანძილზე ქართული მზითვისწიგნების რეგისტრს.
რუსთველის ლექსი უფრო მეტია, ვიდრე შაირი, უფრო ღრმა, ვიდრე დიდაქტური ფილოსოფიის შეგონებანი, რადგან იგი პოეზიისა და სიბრძნის სამანზე იყო გამიზნული.
სამანზე მდებარე ყოველივე უცნაური ყოფილა მუდამ, ამიტომაც უპირველესი გრძნობა, რომელსაც ეს პოემა აღძრავს კაცის გულში, ეს არის გაოცება.
გაოცებაა ყოველივე შეცნობის ანი და ჰოე, რადგან სამყაროს წინაშე გაოცებამ გამოიწვია პირველი ამღერება მიჯნურისა და პოეტკაცისა.
ასე ყოფილა მას შემდეგ, რაც პირველ მოისარს ჩანგი აუღია ხელში, კაცობრიული კულტურის სალაროს მხოლოდ ისღა შერჩენია, რაც თანადროულსა და მარადიულს თანაბრად წასდგომია.
სწორედ ამიტომაც გვაოცებს რუსთველი დღესაც, ჩვენ, დიდი ეპოქების გამოცდილებებით დატვირთულთ, ბნელი საუკუნეებისაგან მონაგარი სიბრძნის თანაზიართა, ჩვენ, პიეზოელექტრობის, ატომგულის, რადიის, გასაოცარი ქიმიის, ფენომენური ავიაციის სასწაულების მაცქერალთ, ჩვენ, კლასსური და იდეოლოგიური კონტრასტების მიერ წარმომსდგარ კატალიზმების გადამტანთ, და რუსთველი გვაღელვებს არა მარტო ჩვენ, არამედ ჩვენი უკიდურესი პროვინციების კოლმეურნეებს, მწყემსებსა და მონადირეთა, რომელთაც ჯერაც მხოლოდ შორიდან თო დაუნახავთ რკინისგზებისა და ქარხნების ბოლი.
იგი აოცებს მათაც, ვინც ჯერ არ იციან რ აიმ სიბრძნისა, რომელსაც მსოფლიო აკადემიები, უზარმაზარი ლიტერატურე, საროტაციო მანქანები და პრესსა, საერთოდ ინტელექტის ქიმია აწვდის ადამიანის გონებას.
უდიდესთაგან უდიდესი ხელოვნება ამაში გამოხატულა მარადჟამს: ურთულესის უმარტივესი საშუალებით გადმოცემა, გამოუთქმელის, უფსკრულში მიჩქმალულის სამზეოზე გამოტანა, უმაღლესის მიერ შენიშნულის უმდაბლესის გონების ლერწზე დამყვნა და უღრმესი სიბრძნის ნათლადჩენა უბირთაგან უბირისათვისაც.
ან ვინ შეედრება სიმაღლეს იმისას, ვინც უზესთაესის მწვერვალიდან უმდაბლესამდის ხმას აწვდენს, ვინ შეედრება სინათლეს იმისა, ვინაც ჩვენი ბუნების ღამითი მხარეების წაუსაფრებლად ნათელს ჰფენს უმრუმესს, ვინ შეედრება დიდოსტატობას იმისას, ვინაც უდიდესს სიბრძნეს უმარტივესი სიტყვით გვასწავლის, კი არ გვასწავლის, არამედ გვანიშნებს და ყოველ კაცს, ვისაც მისი გენიის ემანაციის შუქი მისწვდენია, ასე აფიქრებინებს, თითქოს ქმნილება მისი თამაშითა და ლაღბობით იყოს შენაქმნი.
ან ვინ გაუტოლდება გენიას იმისას, ვინც ყოველ კაცში შემოქმედს აღვიძებს და ყოველ შემოქმედში ნამწიფებს ოსტატს.
ასეთია რუსთველის გენია.

* * *

რამდენი აკადემია იღწვის მსოფლიოში ჰომეროსის, დანტეს, შექსპირისა და გოეტეს კომენტირებისათვის, მიუხედავად ამისა, ესენი დღესაც მხოლოდ სანახევროდაა საშუალო მკითხველისათვის ხელმისაწვდომი.
არა მარტო ძველად, არა ერთმა კოლმეურნემ, ქალმა და კაცმა ზეპირად იცის “ვეფხისტყაოსანი“ საქართველოში დღესაც.
რუსთაველს ამდენი შუაკაცები არ დასჭირვებია არასდროს, ხელმისაწვდომს მის პოემაში უკომენტაროდ იგებდა და იზეპირებდა ქართველი ხალხი, ხოლო დანარჩენს ისე ითვისებდა, როგორც ინდოეთის ხალხები უფანიშადების ალოგიურ ჰიმნებს.
რუსთაველი იყო არა მარტო ფუძემდებელი ქართული პოეზიისა (ლიტერატურათა ფუძემდებელნი სხვადასხვა დროსა და სხვადასხვა ხალხში მეორეხარისხოვანი ტალანტებიც ყოფილან), არამედ ქართული პოეზიის უწარჩინებულესი მამფალი, არა მარტო უბადლო მეტრი დიდოსტატობისა, არამედ დიდი შემკრები ქართული მეტყველებისა, ქართული ენის მაღალი კანონმდებელი და შეუმუსვრელი დუღაბი ქართული ენის კულტურისა.
ომსა და ჭირში, ნადიმსა და ლხინშიქართულ ენაზე მეტყველი მისგან სესხულობდა დღენიადაგ მხნეობას. ვინ იცის, რამდენი ვაჟკაცი გასულა რუსთაველის თქმისაგან გულმოცემული მამულის მტრების წინააღმდეგ საომრად, რამდენი მეომრისთვისვე ნუგეშუცია მასვე ბრძოლის ველზე, სულის ამოხდომის მძიმე წუთებში.
როცა ბარბაროსები შემუსრავდნენ სხვადასხა კერას ქართული კულტურისას, როცა ფოლიანტების სახელმწიფოს ნანგრევებს ქვეშ მოაქცევდნენ, გუტენბერგის გენიოსური გამოგონების ჩვენთან მოღწევამდის, ქართველი ხალხის მეხსიერება ინახავდა ჩვენთვის მისი სტროფების ჯადოსნურ კრიალოსანს.
ხომ სე ჰყავდა იგი გულში ამოჭრილი ქართველ ხალხს, მიუხედავად ამისა, რუსთაველი უაღრესად საყვარელია არა ქართველთათვისაც და უაღრესი მნიშვნელობის მსოფლიო კაცი.

* * *

გეოფრაფიული ორიენტაციის მიხედვით რუსთაველი აღმოსავლეთისა და დასავლეთის სამანზე დგას, არა მარტო იმიტომ, რომ ფაზისი ევროპისა და აზიის მიჯნად მიაჩნდათ ძველბერძენ ავტორებს.
მისი სენსორული მსოფლშეგრძნება უფრო აღმოსავლურია, ხოლო ფორმათქმნაში და თქმის ტემპერამენტში იგი ძველ ბერძენ დიდოსტატებს უფრო გვაგონებს.
ეს უკანასკნელნი მუდამ აფრთხილებდნენ ხელოვანს:
არც ზომაზე მეტი და არც ზომაზე ნაკლებიო.
წრესგადასული ენტუზიაზმის გამჟღავნება მავნებელია ხელოვნებაში, როგორც დაუოკებელი გრძნობიერები გამოჩინება, რადაგან ორივე შემთხვევაში ბანალობის საფრთხე უდარაჯებს შემოქმედს.
ზომიერება იყო სწორედ ძველბერძნული ხელოვნების ანი და ჰოე.
ამის მეოხებით მოსძებნეს ბერძნებმა ისეთი ფორმები ხელოვნებაში, რომელნიც შემდეგ საუკუნეებშიც მიუღწეველი დარჩაროგორც პოეზიის, ისე სკულპტურისა და ხუროთმოძღვრების დარგში.
ეს პრინციპი უწინარეს ყოვლისა სივრცის შეგნებიდან გამოდიოდა.
ძველბერძნებმა იდეალური პროპორციები შეჰქმნეს ადამიანისა და ბუნების ყოველგვარ განსახიერებაში.
მათი სასახლეები, ტაძრები და გემები ისეთსავე ჰარმონიულ ფორმებში იყვნენ აგებულნი, როგორც მათი ლექსები, ქანდაკებები და სურათები.
მონუმეტალურობას არასოდეს მონსტრუალობაში არ ურევდნენ ძველი ბერძნები, ისე როგორც ჩვენს დროშიაც ემართება ბევრს.
აკროპოლისის მუზეუმში, რომში, მწკრივად დალაგებულია ცალკერძ ფიდიასის, პრაქსიტელისა და უცნობი ბერძენი ოსტატების მარმარის ქანდაკებები, ცალკერძ რომაელი ეპიგონების გაჯგიმული ჰერმესები, ვენერები და აპოლონები, ეს რომაული მონსტრუალობა პანოპტიკუმის ექსპონატებს მოგაგონებს მჭვრეტელს.
ეს მონსტრუალობა ახასიათებდა არა მარტო რომის, არამედ ირანისა და ინდუსტანის ხელოვნებასაც.
მე მგონია, გოეტეს დიდკაცური თავმოდრეკილობა ამეტყველებდა, როცა იგი ირანელ პოეტებს აყენებდა თავის თავზე მაღლა.
აღმოსავლეთის ხელოვნებაში უეჭველად თვალში ეცემა კაცს ეს მონსტრუალობა.
როცა შემოქმედს სივრცის პროპორცია აკლია, როცა მას სიტყვისა და ფერადის ეკონომია ეუცხოება, ხელოვნური ქმნილების ორგანიზმსაც დისპროპორციული სახსრები ექნება და სწორედ ისაა გაზვიადების მანიის სათავე.
ეს ჰიპერბოლიზმი თანა სდევდა მაჰაბჰარატას ციკლურ პოემებს, ირანულ “შაჰნამეს“ და არაბულ “ათას ერთი ღამის“ ნოველებს.

* * *

ძველ ბერძნებს ჰომეროსის პოემების მეტი რომ არაფერი დარჩენოდათ, შემდეგი საუკუნის ისტორიკოსები მაინც ზედმიწევნით აღადგენდნენ როგორც ოლიმპის ღმერთთა სამყაროს, ისე ბერძნების ომებს, მათ ყოფას მათი სულიერი და მატერიალური კულტური სრულ ინვენტარს, მათი ცხოვრების სოციალურ ვითარებასაც.
ჰომეროსის მრავალგზის უფრო მცირე მოცულობისაა, ვიდრე თუნდა მარტოოდენ “შაჰნამე“.

* * *

მსოფლიოს დიდ პოემათა შორის ყველაზე ტანმორჩილია “ვეფხისტყაოსანი“, თუმცა იგი მთელი მაშინდელი სიტყვიერი კულტურის უბადლო სარკეა, და ამას ახერხებს იგი, რადგან პოემაში დაცულია რომანული ქარგის მათემატიკური კანონზომიერება და ამავე დროს ავტორი უაღრესად აფორისტული მანერით კუმშავს და ამკვრივებს სათქმელს.
აფორისტულ მეტყველებაში რუსთველი შეუდარებელია.
ასევე უნიკალურია რუსთაველის რითმიული ინსტრუმენტი.
როგორც ძველი აღმოსავლეთის, ისე ანტიური პოეზიის უდიდესი შედევრებიძნიადსაკითხავია ჩვენს ეპოქაში.
ჩვენი საუკუნე სულ სხვა მოთხოვნებს უყენებს პოეტურ ნაწარმოებს და ეს ეხება უწინარეს ყოვლისა ფორმიას ქმნილებისას.
ანტიურ ერებს არ მოეპოვებოდათ ბოლორითმოვანი ლექსი, ბერძენთა ჰექსამეტრები უხმოდ საკითხავად როდი იყო განკუთვნილი, არამედ ხმამაღლა სათქმელად და სამღერლად.
ამიტომაც ჩვენს დროში ძნელი საკითხავია არა მარტო ანტიური პოეზიის ნიმუშები, არამედ გოეტეს “იფიგენია“, ჰერმან და დოროთეც.
რუსთაველის გენიამ შექმნა ისეთი უაღრესად ქართული ფორმა ლექსისა, რომელიც ზედმიწევნით იდეალურია როგორც უხმოდ საკითხავად, ისე წარსათქმელად და სასიმღეროდ.
თუ ჰომეროსის, ვირგილიუსისა და დანტეს ოემები ასე თუ ისე მონოტონურ რიტმულ პრინციპზეა აგებული და დიდ მანძილზე ღლის მკითხველის ყურადღებასმ რუსთაველის პოემაში მაღალი და დაბალი შაირი ენაცვლება ურთიერთს.
ეს მოვლენა მხოლოდ ახალ საუკუნეებში შეამჩნიეს დასავლეთის პოეტებმა და დიდ პოემებს ნაირნაირი რითმიული ინსტრუმენტი შესშველეს, მე ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში გოეტეს “ფაუსტს“.
შუა საუკუნეებში, რუსთაველის შემდეგ ერთი საუკუნით გვიან, მხოლოდ დანტემ იხმარა ბოლორითმოვანი ლექსი დიდი პოემის დასაწერად.
დანტეს ტერცინი, ანუ “ტერცა რიმა“, სამსტრიქონიანი ლექსია, სამკეცი რითმით ურთიერთზე გადანასკვული და იამბური სტრიქონებისაგანაა მთლიანად შემდგარი.
ამ მხრით, ტერცინი გაცილებით უფრო ნაკლებად “დემოკრატიულია“, ვიდრე ხალხურ ქართულ შაირთან მისადაგებული ლექსი რუსთაველისა.
დანტეს უდიდეს ამსახურებად ეთვლება იტალიური ნაციონალური ფორმის მოძებნა და ჰეგზამეტრის დაძლევა, რამდენადაც ჰეგზამეტრის პრობლემა მე-18 საუკუნის მიწურულამდის აწვალებდა დასავლეთის პოეზიას. სამაგიეროდ დანტეს კომედია ფაბულურ მაგისტრალს მოკლებულია, მის პოემას არ მოეპოვება ისეთი სიუჟეტური ქარგა, როგორც ჰომეროსსა და რუსთაველის “ვეფხისტყაოსანს“, ამ მხრით ეს უკანასკნელნი უახლოვდებიან დიდოსტატობით დაწერილ რომანებს.
დანტეს პოემის დინამიურობის საწყისია რითმიული მუსიკალობა, ჰომეროსი და რუსთაველი კვალდაკვალ მისდევენ ფაბულურ ქარგას. სწორედ ამის გამოც, რომ თანამედროვე მკითხველი უკვე აღარ კითხულობს ხმამაღლა, თანადროული თანადროული მსოფლიოს ლირიული პოეზია იძულიებულია დღითიდღე დაუთმოს თავისი ოიზიციები მხატვრულ პროზას, საერთოდ ეპიკას. ბაირონის, გოეტეს, ლონგფელოსა და ვაჟა-ფშაველას მიერ შექმნილი პოემის ჟანრი თითქმის გადავარდა.
თავად ბაირონმა სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში ამაოდ მოსინჯა გზა პროზისაკენ, ხოლო ჰაინრიხ ჰაინემ უფრო მძაფრად განიცადა ეს ტრაგედია, მან დიდხან ამაოდ იბრძოლა კლასიკორი პოემის აღსადგენად, მერმე პროზის ფონს დაუწყო ძებნა, მაგრამ ნარკვევის ჟანრს ვერ გასცილდა.
მარტოოდენ ლირიკა რომ აღარ ყოფნის უაღრესის დინამიურობით ღტკინებულ თანადროულობას, ეს კარგად ესმოდათ სიმბოლიზმის კორიფეებს: ბოდლერს, ვერლენს, შტეფან გეორგეს და რაინერ მარია რილკეს.
ამ უკანასკნელმა სიკვდილის წინ საერთოდ უარყო ლირიული ლექსი და ეპისტოლურ პროზას შეაფარა თავი.
ქართული პოეზიაც ეპიკისაკენ მიჰყავდა მუდამ რუსთაველის გენიას. დავით გურამიშვილმა შესძლო მე_18 საუკუნეში ეპიკური პოემის შექმნა, ეპიკისათვის გმირულად იბრძოლეს გასულ საუკუნეში ნიკო ბარათაშვილმა, ვაჟა-ფშაველამ, ილიამ და აკაკიმ და ზოგიერთმა თანამედროვემ. ჩვენი საუკუნის პოეზიასაც აქეთკენ ანიშნებს რუსთაველი.
თანამედროვე მწერლობას უდიდესი ზიანი მიაყანა უკანასკნელ საუკუნეში ევროპელი ფორმალისტების მიერ გავრცელებულმა თეორიებმა.
თავფარავანის ტბად დადგებოდა ის მელანი, რომელიც დახარჯეს მათ დასამტკიცებლად იმისა, თითქოს პოეზია გუდაფშუტა რითმების ოინბაზობა იყოს მხოლოდ.
სიმბოლიზმის, ფუტურიზმის, ექსპრესიონიზმისა და სხვა ლიტერატურულ “იზმების“ ქურუმებმამეორე მხრითაც ავნეს პოეზიას.
ეს იყო გადაჭარბებული მინიატურიზმი. როგორ სასტიკად დასცინის რუსთაველი ამ “ნადირთა მცირეთა მონადირეებს“, რომელთაც დიდი რბევის ატანა ვერ მოეხერხებინათ, სამაგიეროდ ას ლიტრა რკინას ღეჭავდნენ ტრაბახით.
ეს მინიატურიზმი და ეპიური იმპოტენტობა საფრთხეს უქადისმთელი ჩვენი ეპოქის ლიტერატურას, რადგან საუკუნე რომელმაც უდიდესი დირიჟაბლები აუშვა ცაში, გრანდიოზული არხების, ქარხნების, ბოლოს ოდიდესი კატაკლიზმების საუკუნე ბუნებრივად მოითხოვს დიდსა და მონუმენტურ ეპოსს.
რადგან ეპოქალური ეს იგივეა, რაც ეპიური.
ნაციონალური მწერლობა მხოლოდ მაშინ იქცევა ლიტერატურად, როცა იგი ეპოსის თავკიდურებს დაემყარება. ლირიული პოეზია აზიის, ავსტრალიისა და აფრიკის ნომადებსაც მოეპოვებათ, მაგრამ თავისთავად ლიტერატურა ეპოსიდან იწყება მხოლოდ.
“მაჰაბარატა“, “შაჰნამეს“, “ილიადასა“ და “ოდისევის“ ავტორები ხალხებისა და მათი კულტურების შეხლა _ შემოხლას, ომებსა და ყოფას გვიხატავენ, ასევე “ვეფხიტყაოსანში“ ერთი რომელიმე ნაციონალობის ანალები როდია აღწერილი, არამედ მთელი მისი თანადროული მსოფლიოს ინვაზიების, იმ საუკუნის ყოფის, ეთიკისა და მსოფლმხედველობათა ურთიერთთან შერკინების ამბავი.

* * *

ათინაში ერთი კერპი მდგარა თურმე ოდესღაც. იგი არას ამბობდა, არც თუ რაიმეს ასწავლიდა, არამედ წამუყოფდა, ანიშნებდა მხოლოდ.
ასეთი მანიშნებელია ჩვენთვის რუსთაველიც.
მას არ დაუწერია ტრაქტატები პოეტიკისათვის, მაგრამ სულ რამდენიმე სტროფით გვანიშნებს შაირობის ხელოვნებისათვის.
მისი თეორია დღესაც მოისმის, როგორც მისნური გაფრთხილება ყოველი დროისა და ყოველი ერის ხელოვანთა მიმართ.
პოეზია რუსთაველისათვის რითმების თვითმიზნური თამაში როდია, არამედ ერთ-ერთი დარგი სიბრძნისა. ამ მხრით პირდაპირ ეხმაურება პლატონს. “პოეტი შემოქმედივით ბრძენია“, ვკითხულობთ “ნადიმში“. ჰარმონიული ზომიერემა რუსთაველის მსოფლშეცნობის თავკიდურია არა მარტო პოეტიკის, არამედ ეთიკის საქმეშიაც.
თავის პოემის შესავალშივე ემიჯნება რუსთაველი ყოველივე წრეგადასულ ჰედონიზმსა და ეროტიზმს.
არაა მართალი ის აზრი, თითქოს ანტიური სამყაროის ან შუა საუკუნეების პოეზია მეტის კდემამოსილობით იყოს ცნობილი, ვიდრე თუნდაც თანადროული ბურჟუაზიის დეკადენსის პერიოდისა.
როგორც ანტიურ, ისე ფეოდალურ საზოგადოებათაც სჩვეოდათ ფრიად ამორალური პოეზია.
ყოველ ეპოქას, რომელიც აღმასვლას მიელტვის, უეჭველად უნდა ახსოვდეს, რომ წრესგადასულობა და ჰედონიზმი უეჭველი დაღუპვის მაცნეა.
ეს განიცადეს კიდევაც ათინის, რომისა და გვიანი რენესანსის რესპუბლიკელებმა. როგორც კი ჰედონიზმი ფეხს მოიკიდებდა ცხოვრებაში, მყისვე მატს ხელოვნებაშიაც თავს იჩენდა ორგიასტული სულისკვეთებაც და ბუნებრივად იბღალებოდა ის კდემამოსილება, რომელსაც მიჯნურობის საქმეში მოითხოვს რუსთაველი.
სიყვარული ჯერ კიდევ ჰინდურ ვედებში, უფრო გვიან ჰესიოდსა და ემპიდოკლეს ქმნილებებში ცნობილია, კოსმიური პირველადი პრინციპი.
ემპიდოკლესათვის სიყვარული, ანუ მეგობრობა (“ფილოტეს“, “ფილია“) და სიძულვილი, ანუ წაკიდება (“ვეიკოს“) მიწიერი ყოფის თავკიდურებია. ემპიდოკლეს თეორიით მეგობრობა აკავშირებს ყოველივეს, შემდეგ ჩამოდგება წაკიდება.
წაკიდებას ხასიათთა და კავშირთა გათიშვა მოსდევს, ერთსახიერება მრავალნაირობით შეიცვლება, მოვა სიყვარული და ამას ყოველივეს “ღვთაებრივი სპაიროს“ გააერთიანებს.
ეს პროცესი ემპიდოკლეს კონცეპციით მარადჟამეულ მოქმედებს საგნებისა და ადამიანების ქცევასა და მოქცევაში.
რუსთაველის პოემაც უაღრესად იდილიური ტონით იწყება.
ლაღბობით გაჯიბრებული მეფე და ყმა სანადიროდ გასულან. იდილიური სიმშვიდეა არაბთა მეფესა და მის ამირბარს შორის. შემდეგ ამისა ჩამოდგება წაკიდება “ვეიკოს“ და აქედან იწყება მთელი პოემის დინამიკის სათავე.
მეგობრობისა და წაკიდები მომენტები ნაჩვენებია როგორც ტარიელისა და ნესტანის სიყვარულში, ისე ტარიელისა და ფიდონის მეგობრობაში, დავარისა და ნესტანის ურთიერთობაში.* * *
“ვეფხისტყაოსანში“ წაკიდების ეპიზოდი ნაჩვენებია მთელს მსოფლიო პოეზიაში უბადლო, ეროტიულ სცენაში, ლომ_ვეფხვის წაკიდება, სადაც ტარიელი კოცნას მოუნდომებს ვეფხს, რომელიც გულის მიჯნურსა და მასთან წაკიდებას მოაგონებს, შემდეგ ამისა ტარიელი მოჰკლავს უზომოდ გაკაპასებულ ნადირს.
რუსთაველის პოემის დასასრულში მოვა სიყვარული წაკიდებისაგან დაქსაქსულთა და ქვეყნის სხვადასხვა კიდეში გაბნეულ გმირებს პოემისას კვლავ აერთიანებს “სპაიროს“ სახით, ქაჯეთის ციხის აღების შემდეგ.

* * *

პლატონისათვის სიყვარული ბიოლოგიური, გრძნობითი საწყისი როდია, არამედ მშვენიერის, სიქველის ჭვრეტის და შეცნობის ეროსი.
ეროსი ეს ფიზიოლოგიური ვნებიანობის სიმბოლო როდია, არამედ იგი იდეალური სამყაროსაკენ ეზიდება სულს.
“პოეტი შემოქმედივით ბრზენია, _ ვკითხულობთ პლატონის “ნადიმში“ _ და ამიტომაც იგი სხვასაც აპოეტებს, ყოველი კაცი (მის მიერ) პოეტად იქცევა, თუნდაც წინათ უმუზო ყოფილიყოს იგი, თუკი მას ეროსი დაეუფლა. ჩვენ აქედანაც ვრწმუნდებით, რომ ეროსი მუზური ნიჭით ძალმოსილი შემოქმედია.
მოისარობა, მკურნალობა და მისნური წინათქმა აპოლონმა გამოიგონა სინათლის წყურვილითა და სიყვარულით გულანთებულმა, ასე რომ, იგიც ეროსის შეგირდია, ისევე როგორც მუზები მუსიკაში. ჰეფესტოს ოქრომჭედლობაში, პალას ათინა_ ფეიქრობაში და ზევსი _ ღმერთთა და კაცთა წარმართვაში“.
არც რუსთაველის მიჯნურობაა პირწმინდად ბიოლოგიური საწყისი. იგი არც სიძვაა და არც უგულო “მტლაშამტლუში“ მიკნურიბისაგან ხელქმნილი მისი გმირები მარტოოდენ სქესობრივ აღტკინებას როდი აჰყოლიან, არამედ მიჯნურობა აძლევს მათ საგმირო საქმეების ჩასადენ ძალმოსილებასა და სიქველეს.
რუსთაველის სიყვარულის ფილოსოფია ლეონარდო და-ვინჩისაც ეხმაურება.
“უაღრესი აღტკინების მომენტში, _ გვასწავლის და-ვინჩი _ გამიჯნურებულთ რომ შესძლებოდათ საკუთარი თავის დანახვა, ადამიანის მოდგმა უთუოდ დაიღუპებოდა.“
რუსთაველის “არს ამოტორიუმ“, ისევე როგორც მისი პოეტეიკა, მორგებული გასაღებია როგორც რუსთველის მსოფლმხედველობისა, ისე მთელი პოემის არქიტექტონიკის შესაცნობად.

* * *

დასავლეთის ისტორიოგრაფია და ლიტერათმცოდნეობა მე_18 საუკუნის მიწურულამდე უგულვებელჰყოფდნენ არა მარტო ძველი აღმოსავლეთის კულტურას, არამედ ძველი საბერძნეთისას.
ამგვარსავე იგნორაციას იჩენდნენ უკანასკნელ საუკუნემდის წინა აზიისა და კავკასიის ხალხების კულტურისა და ისტორიის მიმართაც.
სწორედ ამ პანევროპული ქედმაღლობის წყალობით, ჯერაც არ დაფასებულა მსოფლიო მასშტაბით საქართველოსა და სომხეთის როლი შუა საუკუნეთა ქრისტიანული კულტურის წინაშე.

* * *

ლეოპოლდ რანკემ მართებულად შენიშნა, რომ ევროპის კულტურის ორი ათასი წლის ისტორია მოწმეა იმისა, რომ ამ მანძილზე აღმოსავლეთისა და დასავლეთის იდეური ზეგავლენა მძაფრად ებრძოდნენ ურთიერთს.
უფრო გვიან გოეტემ და ჰაინემ აღნიშნეს ერთგვარი დუალიზმი დასავლეთის კულტურაზე ზემოქმედ ფაქტორებისა. ეს დუალიზმი შენაცვლებით მჟღავნდებოდა, ერთი იყო ჰელლენისტურ წარმარტული მშვენიერების იდეალი, ხოლო მეორე ასკეტურ ქრისტიანულისა.
რუსთაველის ხანა ემთხვევა ადრიან რენესსანსის ეპოქას ე. წ. “ქრისტიანი ხალხების“ ისტორიაში.
ცნებანი რენესსანსისა და ჰუმანიზმისა ბევრ შემთხვევაში ფარავენ ურთიერთს. თუმცა სიტყვა რენესსანსი იტალიური “რინასციტა“_დან მომდინარეობს. არც თუ ხელოვნების ერთ რომელიმე დარგში განსახიერებულა იგი.
რენესსანსი შეეხო არა მარტო პოეზის და მხატვრობას, არამედ აზროვნების, ყოფის, სოციალური ცხოვრების ყოველნაირ გამოვლინებას.
რენესსანსი ახასიათებდა არა მარტო იტალიურ ტრენჩენტოს და ქვარტოჩენტოს, არამედ ეს იყო დიდი, ინტერნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ახალი ერის პირველი ათასეული წლის შემდეგ ჩამოდგა ქრისტიანული ქვეყნების აზროვნებასა, შემოქმედებასა და ყოფაში.
რენესსანსი განსახიერდა არა მარტო დანტეს, პეტრარკას, ბოკაჩიოს ლიტერატურულ ქმნილებებსა და იტალიური ფრესკის მხატვრობაში, არმედ მისი იდეური ფლუიდები გადაწვდენია საქართველოს საეკლესიო მხატვრობას, ხუროთმოძღვრებას და რუსთაველის გენიოსურ პოემაში ამ მოძრაობის ზეგავლენანი არა ნაკლებად ხდებიან საცნაურნი.
რენესანსი დასავლეთში მიმართული იყო რეაქციულ, ანტინაციონალური კათოლიკური კლერიკალიზმისა და ასკეტიზმის წინააღმდეგ; ცხადია, ბიზანტიური ქრისტიანიზმიც არა ნაკლებ აჩლუნგებდა მისი ზეგავლენის ქვეშ მოქცეულ ერებს.
თუ დასავლეთში ლათინური ენის ინტერნაციონალიზება ხელს უშლიდა ნაციონალურ ენებს, აღმოსავლეთში სომხურსა და ქართულს საუკუნეების განმავლობაში მოუხდათ ბრძოლა ბერძნულ ზეგავლენასთან როგორც ეკლესიაში, ისე ეკლესიის გარეთ, ხელოვნებასა და ყოფაში.
ამ ბრძოლის უტყუარ ნიშნებს დღესაც თვალნათლივ ვხედავთ საქართველოს მხატვრობასა და ხუროთმოძღვრებაში.
იტალიური რენესსანსის ლოზუნგი იყო: “რეგენერაციო რომე, რეგენარი 1937 წელი ციო იტალიე“. ბუნებრივობისაკენ, თავისუფლებისაკენ _ იყო რენესანსის მთავარი ლოზუნგები.

* * *

რენესსანსი, როგორც ზოგიერთ ისტორიკოსს ამაოდ ჰგონია, არისტოკრატიული მოძრაობა როდი იყო, არამედ უაღრესად დემოკრატიული. რენესსანსს მოჰყვა 1282 წლის პოპულარული რევოლიუცია ფლორენციისა, სადაც მუშები და წვრილი ბურჟუაზია შეებრძოლა ბარონებისა და ტირანების ხელისუფლებას.
წარმართულ_ანტიური ნამადი რენესსანსის კულტურისა მოითხოვდა ქრისტიანული ასკეტიზმისა და დაჩიავებული ადამიანის პიროვნების აღდგენას.
რენესსანსმა გააღვიძა ხელოვნებაში ბუნებრივობის, რეალიზმისა და თავისუფლების იმპულსი.
ამ მოძრაობას ხელი შეუწყო არა მარტო იმდროინდელმა ქრისტიანული სამყაროს შინაგანი ძალების აღორძინება, არამედ აღმოსავლეთთან გახშირებულმა ბრძოლებმა და ეკონომიურმა ურთიერთობამ და უწინარეს ყოვლისა არაბთა კულტურის ზეგავლენამ.

* * *

არაბებმა შეასრულეს უდიდესი როლი ევროპის კულტრის წინწაწევის ისტორიაში, მათი მეშვეობით შემოვიდა ევროპის კონტინენტზე ანტიური ფილოსოფიისა და კულტურის ძეგლების თარგმანები.
ცნობილია, გაცილებით უფრო ადრე, ვიდრე არაბთა სწავლულები ჰოჰენშტაუფენების პალერმოელ სასახლეში ფეხს მოიკიდებენ, არაბთა კულტურის ზეგავლენანი საქართველოს და სომხეთის კულტურის ცენტრებს მისწვდებოდნენ უთუოდ.
საქართველოში ქრისტიანული კულტურის ასკეტიურ გამოვლინებას ბუნებრივად უპირდაპირდება ირანული კულტურის ზეგავლენა ხელოვნებაში.
თუ იტალიურ ფერწერაში ჯიოტომ გაბედა ხელოვნებაში არაბუნებრივი სქოლასტიციზმის უარყოფა, რამდენი უსახელო ოსტატი მოეპოვება საქართველოს ფრესკის მხატვრობას, რომელიც ჯიოტოზე ადრე გვიხატავდნენ რენესანსული სულით გაცოცხლებულ ფრესკებს, ნაციონალური ტემპერამენტით დახატულ მადონებსა და წმინდანების ფიგურებს.
პოეზიაში რუსთაველმა აიყვანა და მისი ვნებები უმაღლეს ხარისხამდის.
რენესსანსისა და ჰუმანიზმის პროგრამული მოტივი იყო ადამიანის პიროვნების ამაღლება “ვირტუს“ _ სიქველის ხარისხამდის.
რუსთაველის მთელი პოემის მანძილზე გვესმის მოწოდება სიქველისადმი და ეს “ვირტუს“ მას ესმოდა, როგორც სიქველე, გმირობა და სახელის მოხვეჭა, მეგობრობისა და ქალისადმი პატივისცემის კულტი.
კოლა და_რიენცოს ამბოხი მიმართული იყო თავისუფალი რესპუბლიკის აღდგენისაკენ.
ადამიანისა და ადამიანთა კოლექტივის თავისუფლებას უმღეროდა რენესსანსის პოეზია. ამ კონტექსტში რუსთაველის “ათავისუფლე მონები“ დიახაც ეხმაურება კოლა და_რიენცოს `თავისუფლებათა აღორძინების ლოზუნგს.

* * *

რუსთაველმა შემოაბრუნა მწერლობის ტიმონი ქრისტიანული ჰაგიოგრაფიის მკვდარი სქემებიდან ადამიანური ვნებების აპოლოგიისაკენ, ქრისტიანული დოგმატიზმის სიბნელიდან ჰუმანიზმის ნათელ მწვერვალებისაკენ, ჰუმანიზმის მოტივებისაკენ, თუმცა უნდა ითქვას, ჩვენი სასულიერო მწერლობა თვით იაკობ ხუცესისა და მერჩულის ჰაგიოგრაფიულ პროზაშიაც ამჟღავნებდა ამ ტენდენციებს.
საკმარისია მოვიგონოთ დიდს ბუნებრიობითა და მძაფრი რეალიზმით შესრულებული ეპიზოდები ამ ორი დიდი პროზაიკოსის ქმნილებებში.

* * *

სავსებით დამოუკიდებელი პოზიცია უჭირავს რუსთაველს კოსმოგონიის საკითხებშიაც. ამ მხრივ იგი კარდინალურად განსხვავდება როგორც ანტიური, ისე დასავლეთური პოეტების მსოფლშეგძნებისაგან.
მისი გმირები ჰომეროსის გმირების დარად დეეფიცირებულნი, გაღმერთებულნი როდი არიან, არამედ თხემიდან ტერფამდე ადამიანური ვნებებით აღჭურვილნი.
ოდისევი, ენეა და დანტეს პოემის გმირები ღვთაებისაგან დამოუკიდებელ არსებობას მოკლებულნი არიან, ღვთაება ერევა ამ გმირების ბედისწერაში. აქ უმთავრესია თავისუფლება ნებისა.
როგორც ჰომეროსის მშვენიერი ელენე, ისე აქილევი ნესტანისა და ტარიელის დარად ქორწინობენ კიდევაც, მაგრამ ელენე “ღვათაებასთან წილნაყარია“. იგი მითის მიხედვით მდედრობითი სქესის ღვთაებაა, რომლის სიმბოლოდ მთვარე იყო მიჩნეული ცაზე. ჰომეროსი თავის “ოდისეაში“ თვით მეღორესაც “ღვთაებრივს“ უწოდებს.
ბეატრიჩეც დეფიცირებულია დანტეს კოსმოგონიით, ზეციურ სამყაროებში ბეატრიჩე წარმოდგენილია, როგორც ასტრალური არსება, ან ღვთაების თანაზიარი.

* * *

რეალისტური შტრიხები გვხვდება კომედიის მეორეხარისხოვანი გმირების ფერწერაშიც. ამ მხრით იმდროინდელი დასავლეთის პოეზიაში სავსებით უბადლოა ფრანჩესკასა და პაოლოს გამიჯნურების ამბავი “ჯოჯოხეთში“, თუმცა იგიც უნდა ითქვას, ავთანდილისა და ფატმანის ორგიასტული მიჯნურობის სცენას მაინც ვერ შეედრება ეს ადგილი დნტეს ჯოჯოხეთისა.
რენესსანსის “ვირტუს“_ს კონცეფციაში შედიოდა უარყოფა გვაროვნული არისტოკრატიზმისა. გვაროვნული აზნაურობის ნაცვლად რენესსანსმა წამოაყენა “სულიერი აზნაურობის“ პრინციპი, ადამიანის პიროვნების პირადი ღირსებისათვის უპირატესობის მინიჭება. მოიგონეთ რუსთაველის “სჯობს სახელისა მოხვეჭა, ყოველსა მოსახვეჭელსა“.
მიუხედავად იმისა, რომ ბერძნული ანტიური სამყარო რესპუბლიკური იდეების სათავე იყო, ჰომეროსის ცნობილი სენტენცია: “უნდა მეფობდეს ერთი“, მთელი ქვეყნის მონარქისტებს ხელზე აქვს დახვეული. პოლიტიკურად დანტე თავის დე მონარცჰია_ში უაღერსად რეაქციული მონარქიული აზროვნების აპოლოგეტია, მისტიურად განწყობილი მოაზროვნე.
რუსთაველის დროსთან შერფერდებით სავსებით რადიკალური აზრია თუნდაც იმის დასვება, რომ ტარიელი ჰინდოთა მეფის ტახტს წაეპოტინება.
ამ იდეამდის ევროპული დემოკრატიული აზროვნება მივიდა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც უბრალო აზნაურთა წრიდან გამოსულმაკაპორალმა ბონაპარტემ საფრანგეთის “ყოვლადქრისტიანი“ მეფეების გვირგვინი აყიროსავით გადაისროლა ტალახში და იმპერატორის ტახტზე ავიდა თავათ.
თამამ, შეუდრეკელ და ყოველგვარი საშუალებით მიზნის მიმღწევ პიროვნებათა აპოლოგიაა მოცემული რუსთაველის პოემაში, ასეთი პიროვნებანი არა ერთი ახსოვს იტალიის რენესსანსს, ჩეზარე ბორჯიას, კოლა და_რიენცოს მაგვარი ნებისკაცები.
ჰომეროსისა და დანტეს გმირები ზარდაცემული არიან ზებუნებრივი ძალების თარეშისა და “ყოვლისშემძლე ღმერთების რისხვისაგან“.
ჰომეროსის ღმერთები ოლიმპიის ტრაპეზს როდი სჭჯერდებიან, ისინი ადამიანის ულუფაშიაც იდებენ წილს, ადამიანს ედავებიან ამქვეყნიურ ნაყოფთა რთველში.
დანტეს უზენაესი ღვთაება ბიბლიურ იეჰოვას წააგავს, იგი ყოველივე ადამიანური ვნებების უსასტიკესად გამკითხველია. შემზარავი პანორამები წარმოდგენილია დანტეს “ჯოჯოხეთში“, სადაც ადამიანი ისჯება არა მარტო ცოდვებისა, არამედ ყოველივე ადამიანური გატაცებისა და ვნების გამოც.
მინიმალურ სასჯელს განიცდიან დანტეს “ჯოჯოხეთში“ თვით ძველი ბერძენი და რომაელი ეპიკურეელები, ფილოსოფოსები და პოეტები, რომელთაც “ვერ მოასწრეს“ ქრისტიქნულ სიქველეთა ათი მცნების წაკითხვაც.
რუსთაველის სამყაროს ლხენა მოცემულია კაცთათვის, სიყვარული არაა ცნობადის ხის აკრძალული ნაყოფი და რუსთაველის გმირი მხოლოდ უაღრესი შეჭირვების ჟამს მიმართავს ღვთაებას, რომელიც მიწიერი ცხოვრებისათვის განმკითხელი მსაჯული როდია, არამედ საკმაოდ პასიური მაცქერალი ცხოვრების ასპარეზზე მომხდარისა და ახდომილისა. სწორედ ამის გამო რუსთაველის გმირები უყოყმანოდ მოქმედებენ, როგორც კი მათი პიროვნული ინტერესი შეილახება. როგორ უყოყმანოდ ჰკლავს ტარიელი ხვარაზმშას ვაჟს, ასეთსავე შეუდრეკელობას იჩენენ დანარჩენი გმირებიც სხვადასხვა დროს მოპირდაპირეთა მიმართ, როცა ისინი დაინახავენ საკუთარი ინტერესების შელახვას.
ასევე გულმშვიდად ურჩევს ნესტანი ტარიელს ხვარაზმელი სასიძოს მოკვდინებას “მათა სპათა აუწყვედლად“. ამ აქტის შემდეგ ტარიელი ქენჯნასაც არ განიცდის. ცნობილია, რომელიმე რელიგიის თანაზიარი უეჭველად ინანებდა კაცისკვლას, თუნდა თავის საქციელი კანონიერად ჰქონოდა მიჩნეული.
ჰომეროსისა და დანტეს გმირების მოქმედება საბოლოოდ ღვთაების ნების მიერ შებოჭილია.
როგორც თავისი კოსმოგონიით, ისე პოეტური მეტყველებითა და სახეთა კომპლექსით რუსთაველი გაცილებით ახლო დგას ჩვენს ეპოქასთან, ვიდრე რენესსანსის პოეზიის თავკაცნი. რუსთაველისათვის უცნობია ის მრუმე ფერბი მისტიციზმისა, როგორითაც განირჩევამთელს მსოფლიოს დიდოსტატთა შორის, დიდი ფლორენციელი, ალიგჰიერი დანტე და, თუ გნებავთ, შექსპირი თავისი მაკბეტის მიხედვითაც.
სქოლასტიციზმისა და მისტიციზმის გაუვალი სიბნელით დაბანგულ ეპოქაში როსთაველი სდგას მსოფლიო პოეზიის პანთეონში ისე შეუვალი და განკერძოებული, როგორც ჩვენი მყინვარწვერი, ამომავალი მზის მთიებით გაბრწყინვებული
სწორედ ამიტომაც ანალებსა და თარიღებს გაქცევია და ლეგენდად ქცეულა მისი სახელი, და მისი ომახიანი ხმა მრავალი საუკუნის ბნელით გარემოცული, დაუცხრომლად დვრინავდაქართველი ხალხის გულში, ხან მწყემსის სტვირიდა ლაღობდა იგი, ხან გლეხურ დარბაზების თაღებს ქვეშ გრგვინავდა და გლახაკების ფანდურის ჩხაკუნშიაც ისე მოისმოდა, როგორც სებასტიან ბახის მუსიკა, ორგელის ჯადოსნურ სალამურებიდან განცხადებული.

1937 წელი

კოლხური კოშკი

კონსტანტინე გამსახურდია, კოლხური კოშკი

კონსტანტინე გამსახურდია – Konstantine Gamsakhurdia

როგორ ვწერ?

ჰმ!
ძნელია ამის აწერა, თუ როგორ ვწერ. შემოქმედების ამბავი ჯერაც უაღრესის იდუმალებითაა მოცული, მეცნიერება დიდ მუშაობას ეწევა შემოქმედების პროცესის შესაცნობად. თეორიები მრავალია, მაგრამ რა?..
ამ ამბის გაცხადება რომ შეიძლებოდეს, მაშინ ყოველი მკითხველი წერას ისწავლიდა (და შეუძლებელი საქმე შეიქნებოდა ყოველივე ხელოვნება). მე არ მინდა იმ ევროპელ მოგვებს დამადარონ, მწიგნობრობას კასტის საუფლოდ რომ აცხადებენ. მწიდნობრობა, ლიტერატურა სხვაა, პოეზიაკიდევ სულ სხვა. სამწუხაროა, დარვინისებური სელექციის კანონი ადამიანს რომ ვერ მიუყენეს.
ვეცდები ნაწილობრივად მაინც გიპასუხოთ. მე შემიძლია შემოქმედებითი მუშაობის გარეგნულ ვითარებათა გამო მოგითხროთ ზოგი რამ (ვინ იცის, ეგებ ვინმეს გამოადგეს ჩემი დაკვირვებანი). თუ ის ბალღები, ახლა რომ ქართველი დედების კალთაში, ან აკვნებში წვანან, ჩემზე უკეთ დაეუფლებიან ქართულ სიტყვას, ეს ფრიადაც გამეხარდება.
საერთოფ, ქვეშეცნეულად ვწერ. მეტწილად სათAაურიდან გამოვდივარ: ვერ გეტყვით თუ როგორ ხდება ეს, როგორ გამოუდგება ერთს ან ორ სიტყვას, სათაურში გახმაურებულს, ათასი და ათი ათასი (როგორც ახლად გაჩენილ დედას _ ნაყარი ფუტკარი). სათაურის დაწერიდან უკანასკნელ წერტილის დასმამდის შემდეგი პროცესებიც უნდა ვიგულისხმოთ. სამჯერ, ოთხჯერ, ხან მეათეჯერაც გადაწერა, მერმე მანქანაზე გადაბეჭდვა, გადანაბეჭდის კორექტურა, შემდეგ ანაწყობის მრავალკეცი შესწორება და შემოწმება. ჩემი ნაწერების კორექტურა უდიდეს სიხარულს მგვრის. წერისა და გადაწერის დროს მე დიდის სიყვარულით ვეთამაშები ქართულ ასოებს, გაოცებული შევსცქერი მათ. ანი ნამგლისათვის მიუმსგავსებია ქართველ ხალხს, ბანი ყელმოღერებულ ქართულ სურებს, დოქებს და ჭინჭილებს. განი ლაგვინებს და ქვევრებს ჰგავს. კბილიოანი ასოები ღ, ყ, ლ, დ, რაღაც ქვეწარმავალს მაგონებს, ზოგიც ხერხებს, სათლელ, სახლეჩ ან სატეხ ხელსაწყოებს. ძალიან მახარებენ ღერიანი ასოები, ისინი ხან ლელივით იკეცებიან, ხანაც ცხენოსანი ჯარის პიკეტებსავით წამოვლენ. განების, ყარების, დონების, ენების, ვინების ფეხები ხრმლებს, წერაქცულებს და წათებს მიაგვანან. ინები ცხენების ნალებს. ვინ იცის, ცხენოსან ერს თან მოეტანოს იგი მესოპოტამიის ხრიოკებიდან ომითა და ზათქით წამოსულს.
ყოველი ქართული ასო რაღაც უცნაური სიმბოლიკის აღმძვრელია ჩემს წარმოდგენაში. მე დიდის სიამოვნებით დავსწერდი ანბანთქებას.
როცა წერით დავიღლები, თვალს შევავლებ ხოლმე ასოებს, გაოცებული შევცქერი ბნელი საუკუნეების საშოში უთარიღოდ წარმოშობილ ფანტასტიურ იეროგლიფებს. თანაც მოშაინესავით მიხარია, რომ ლინგვისტები და ფილოლოგები ვერაჟამს ჩასწვდებიან მათთვის ჩათქმულ საიდუმლოებას.

* * *

ვწუხვარ: მწერლობა პროფესიად რომ გადამექცა. ერთადერთ კარიერაზე ვოცნებობდი მთელი ჩემი სიჭაბუკის მანძილზე, ეს იყო სამხედრო. 1918 _ 19 წლებში უნივერსიტეტი მინდოდა დამეგდო და, პრუსსის გენშტაბის აცადემია მინდოდა დამესრულებინა, მაგრამ, ეს მაგრამ ძალიან ძლიერი იყო _ რომანოვების არმიაში ხომ არ შევიდოდი? ოქტომბრის რევოლუციის შემდეგ მე უკვე საკმაოდ მოწიფული ვიყავი და შეგირდობას ვეღარ შევძლებდი. 1923 წ. ისევ მომიარა სიჭაბუკის ოცნებამ ოარიზში, და ლამის იყო სანსირის სამხედრო აკადემიაში არ შევედი. მაგრამ ჩემი ცხოვრება სხვაგვარადა წარიმართა…
სამხედრო კარიერისადმი სიყვარული არც ბარათასვილს ჩაუნერგია ჩემთვი და არც ლორდ ბაირონს, ოდითგანვე ცხენის კულტი იყო ოდიშის მხარეში. ექვსი წლის ბავშვს განსვენებული მამაჩემი უბელო ცხენზე შემაგდებდა და მათრახს ფადაუჭერდა ცხენს. ბოლოს შევეთვისე ცხენს.
მერე ის იყო ისევ მწერლობას დავუბრუნდი. `დიონისოს ღიმილის~ ტიპები , სახეები და პასაჟები მრავალი წლის განმავლობაში თან მიტარებია. ცალკეული ფრაგმენტები სხვადასხვა დროს დამიწერია, მაგრამ ჩემი აბობოქრებული ახალგაზრდული ცხოვრების კორიანტელში დავკარგე.
1924 წელს ძლიერ მომაწვა შემოქმედების დარდი. ერთი თავი ჟურნალ კავკასიონში გამოვაქვეყნე. იმავე თვეში ჟურნალი შესწყდა. არც გამომცემელი მყავდა, არცა მქონდა ფული. საქართველოს პოლიგრაფტრესტი მენდო. მთელი რომანი 9 თვის განმავლობაში ვუკარნახე სტამბას. ხანდახან სადილის ფოლიც არ მქონდა. ღამეებს ვათევდი, ზოგიერთი თავი მონოლიტურად ჩამოისხმებოდა ხოლმე, ამან გამათამამა. როცა პირველი ხალისი მომექანცა, შევდრკი, მომვარდებოდა სტამბის გამგე მანასე გოგვაძე:
_ მოიტა გაგრძელება, თორემ ანაწყობს დავშლი, ასონიშნები მჭირია. _ ისევ ჩავიკეტებოდი, დავწერდი, გადავწერდი, კიდევ გადავწერდი, კიდევ და კიდევ…
ხან რომელიმე თავი არ მომეწონებოდა, ერთ ორ დღეს ისევ დავემალებოდი მანასეს, ერთ ორჯერ ისევ გადავწერდი სტერლინგისებურ ტკიცინა ქაღალდზე.
იოსებ ნიკოლაძემ მითხრა ერთხელ: ეჰ, რა გიშავთ პოეტებს, არც ატელიე გჭირდებათ, არც მოლბერტი, ფანქარი და ქაღალდი თუ გექნათ, ხეზეც რომ ჩამოჯდეთ, კარგად დასწერთო.
საქმე არც ისე მარტივია. მე შუშის ნატეხით წანათალი ფანქრითაც მიწერია, მაგრამ კომფორტი აადვილებს შრომას.
წერს დროს უთუოდ კარგი თუთუნი უნდა მექნეს (განუზომლად ბევრსა ვწევ). კარგ სავარძელში, ჩემს სავარძელში უნდა ვიჯდე. ფანქრით მოკითხვის ბარათსაც ვერ დავწერ.
რამდენიმე ავტოკალამი მაქვს საუკეთესო ფირმისა. ესენია ჩემი მეწინავე ალამდარები. ფოლადის კალმების მთელი ლაშქარი მაქვს სამარქაფოდ შემონახული. ისეთი მაგარი ხელი მაქვს, ფოლადის კალმები სულ იოლად შემომაკვდებიან ხოლმე. ზოგი უცებ დაკოჭლდება, ზოგიერთი კარგად მომერგება ხელზე, ზოგიც რეგვენია, წრიპინა, ჩხიკინა, ჯიუტი და გაურანდავი. ზოგიც გამაგულისებს და მივლეწავ. სხვამ თუ ჩემი სამუშაო კალამი იხმარა, მე იმას ხელს არ ვახლებ.
ქაღალდიდან ამდგარი ბეწვი თუ მოადგა კალამს, მომკალით. ცუდი ქაღალდი ხელშესახებადაც მძაგს. ამიტომ წიგნების და გაზეთების ხელით ტარება არ შემიძლია, გადანაწერს კონტროლს ვუკეთებ მრავალგზის. თუ ხელს ლაღად უნავარდნია და ასოებიც ვაჟკაცურად მოჯარულან, კარგია.
კიდევ ერთი დეტალიც: ნაწერი, გადანაწერი, გადანაბეჭდი სხვადასხვა რიგად მეჩვენება. ამიტომაც როცა რომელიმე სტამბაში ჩემი იწყობა ან იბეჭდება, იქ ყოფნას არაფერი მირჩევნია.
პოლიგრაფიული წამლების სუნი განუზომლად მიყვარს. ასოთამწყობებში ძველი ძმაკაცები მყავს. რაც 16 წლის გავხდი, სულ სტამბებში დავდივარ. კორექტურაში ძლიერ ვჭირვეულობ. ახლები ხანდახან ამეშლებიან, ძველებმა იციან `ცოდვილი კაცი~ ვარ და მუდამ ამხანაგურის თავაზით მშველიან.
მე მუდამ ვაფასებდი ასოთამწყობისა და სტამბის სხვა მუშაკის ამაგს, ამიტომაც ეს მე შემოვიღე პირველად 1917 წელს (ჟურნ. `პრომეთეში~) სტამბის მუშების სახელისა და გვარის წიგნის გარეკანზე მოხსენიება. წიგნს რომ დავბეჭდავ, უთუოდ პური უნდა ვჭამო მათთან.
დედანს საშინელი სისწრაფით ვწერ. სავში სასვენ ნიშნებს უნდა გადავახტე (მე მგონია: როცა ჩვენი მკითხველები კითხვასა და ნაწერის გაგებაში უკეთ გაიწაფებიან, სასვენი ნიშნები უნდა გავაძევოთ. ეს დიდ დროს გვართმევს.
ძველებს ხომ ჩვენებური სასვენი ნიშნები არ ჰქონიათ, მაინც კარგად წერდნენ. პირადად მე არა მგონია ასეთ რამეს რომ მოვესწრო). არც ერთ ჩემს ნოველლას მეორე ვარიანტი არ ჰქონია. სწრაფად ვწერ, მაგრამ დიდხანს ვინახავ ხელნაწერს, გამოხდება ხანი, წავიკითხავ, გავქლიბავ და ისევ შევინახავ.
მე უმეტესად ნაშუაღამევს ვწერ, ნაწერს დილაობით გადავიკითხავ ხოლმე. ხანდახან ფული მჭირია, მაგრამ ნაადრევად დაბეჭდვას თარგმანს ვარჩევ, თუმცა თარგმნამ თავი მომაბეზრა.
დიდი პოეტური შედევრების ფრაგმენტების თარგმნა დიაღაც სასარგებლოა, მაგრამ დიდი ქმნილების მთლიანად თარგმნა ერთგვარი თვითმკვლელობაა მწერლისათვის.
ენერგიეს უამრავი ახალი სიტყვები იხარჯება, მაგრამ რას იზამ, წყალწყალა ხალტურის ბეჭდვას შედევრების თარგმნა სჯობია.
მე ადრე დავრწმუნდი: ვერავითარი პირობები ვერ შეისყიდის იმ დროს, რომელიც დიდის გემოვნებით შესრულებულს ნაწარმოებს დასჭირდება.
ვინც სისტემატიურად კითხულობს, იგი სულ მალე წერას იწყებს და მერე არც მკითხველად ვარგა და არც მწერლად.
გუტენბერგის გენიოსურმა გამოგონებამ, ერთის მხრივ, ავნო კიდევაც ნამდვილ კულტურას, ხელნაწერების იოლმა მულტიპლიკაციამ წიგნი კომერციულ ნაწარმოებად აქცია და ფულისთვის აღტკინებულ საშუალოებას კალამი ააღებინა ხელში.
გონებადაჩლუნგულ, უგემურ ბურჟუაზიას ევროპისას იოლად გასაგები და მისი უხამსი გემოვნებისათვის ხელმისაწვდომი წიგნი მოუნდა და აქ კი ბულვარის მწერლები დაფაცურდნენ.
ამიტომაც ზეიმობს ამჟამად ევროპაში ხალტურა და ბულვარის მწერლობა. ეს ასეა, მაგრამ ნამდვილი ხელოვნება თავის საკუთარ ეტლს უნდა მიჰყვებოდეს. ამითვე აიხსნება დღეს ევროპაში უდიდესი სიტყვის ოსტატები უაღრეს მატერიალურ გაჭირვებას რომ განიცდიან, ხოლო ზუდერმანის ტიპის ბულვარის მწერლები საკუთარ ვილებში ნეტარობენ.
კრიზისებიო?
ხანდახან მაქვს, ხელი შეიჩერდება, წერაზე გული ამეყრება, წავალ, ცხენზე შევჯდები, ვინადირებ, ან სპორტით გავერთობი. ხანაც ლამაზმანებს ავიყოლიებ და კონცერტს მოვისმენ სადმე.
მომიგროვდება ენერგია, შეწყვეტილ ხელნაწერს ისევ გადმოვიღებ, მივადგები კატასტროფის ადგილს და სამშვიდობოს გავალ. როცა შემოქმედებითი მუშაობით გართული ვარ, ქალთა სიახლოეს გავურბივარ (გავოცდი, როცა როცა სვანმა მონადირეებმა მიამბესერთხელ: ჯიხვზე სანადიროდ წასვლის წინ მთელი კვირა ქალს არ მივეკარებითო). ამ დროს ვცდილობ საზოგადოებაში ყოფნას და ღვინის სმას თავი ავარიდო.
ახალგაზრდებს ვურჩევ; კალამსა და ჭკუას ძალას ნუ დაატანენ მაინცდამაინც.
თამაშით სწერონ, თამაშითა და ბრძოლით. ეს ნათქვამი ირიბულად უნდა გაიგონ. ამ ქვეყნად არავის ისე არ ესაჭიროება სრულყოფისათვის ბრძოლა და შრომა, როგორც მწერალს.
ამიტომაც ადრე იღუპებიან სიტყვის დიდოსტატები. კამეჩის ენერგია სჭირდება მწერალს. ამ სათუთ კალმიდან ქაღალდზე მოხდენილი წნევის გაზომვა რომ მოხერხდეს, ალბათ, რამდენიმე ათასი ცხენის ძალა გამოვა. ლევ ტოლსტოი და ფლობერი, ვაჟა და ჰიუგო, რუსთაველი და გოეტე, ალბათ, სატანური ნებისკაცები უნდა ყოფილიყვნენ.
ჩვენს საუკუნეში ისეთი ძლიერი დოღია გამართული, თუ მთელი შენი ენერგია და მოცალეობა არ შეალია მწერლობას, არარა შეგრჩება ხელში. ის ქმნილება, რომელიც შენს სისხლსა და ხორცს ვერ შეისხამს, უთუოდ წამოდგება ქაღალდიდან.
პირად მაგალითს უნდა დავუბრუნდე.
1914_23 წლებში საგანგებოდ მიმოგზაურია საფრანგეთსა, იტალიასა და გერმანიაში, რადგანაც ისეთი რომანი მინდოდა დამეწერა, რომლის არენად, საქართველოს გარდა, ეს სამი დიდი კულტურის ქვეყანა უნდა ყოფილიყო.
მე არა მწამს მხოლოდ და მხოლოდ წმინდა ფანტაზიისაგან გამოკვებილი ხელოვნება. ან ისეთი, მარტოოდენ იმაჟინირებულ დიპაჟს რომ ემყარება. მუდამ სინამდვილისაგან ამიღია ჩემი შემოქმედების პოეტირი ანდაზა. არც ერთი ლანდშაფტი, არც ერთი ტიპი, არცერთი სახემხოლოდ ფანტაზიით არ მომიგონია. პოეტური გამოგონება ყოველთვის უსისხლო და უსხეულო გამოვა, თუ მას მიწიერების ნელსურნელება არ გადაჰკრავს (მხოლოდ ესაა: ქვესკნელში ჯერაც არ ვყოფილვარ, თუმცა სავარსამისძის ჯოჯოხეთად ჩასვლა მაინც აღვწერე).
ახლა ტიპაჟის შესახებაც მოგახსენებთ. ჯენეტ ხანუმისა და სავარსამისძის პროტოტიპები ევროპაში შემხვედრია 1914_16 წლებში, ასევე ბრაჰმინის, აბსენტუგის, თადა ლანდიასი, დოქტორ ფატენპურის, ნოიჰაუზის, ხალილ ბეის, ფარვიზის, საქართველოში კი ტაია შელიას, ქოსა გახუს, ექიმ შარუხიას და ლილიეს, ტაგუ სამუგიასი და სხვათა (რა თქმა უნდა, სახელსა და გვარს ვცვლიდი მუდამ).
დიონისოში ძველი რომაული სახლის აღწერა დამჭირდა, სპეციალურად შემისწავლია რომაული სახლის გეგმები, მუზეუმებსა და ფილოლოგიურ ნაშრომებში. რომაული ლარესის კულტს რომიდან ინდოეთამდის მივსდიე. ტაია შელიას გველების ამბავი ზოგი ჩემს ბავშვობაში გამიგონია, ზოგიც ქართული მითოლოგიიდან ამოვკრიფე. ასევე პატიოსანი თვლების მნიშვნელოვანი სახელები ძველი ქართული წყაროებიდან ვისესხე.
ბრაჰმანის, აბსენტუგისა და სავარსამისძის დიალოგებისათვის ძელი ჰინდური მითოლოგიისა და სიბრძნის გადათვალიერება დამჭირდა. დიონისოს კოლექციები თავათ მაქვს ნახული: ათინაში, რომში, პარიზში, ლონდონში, დრეზდენში, მიუნხენსა და ბერლინში.
ენისა და სტილის ამბავიც ერთგვარი ალქიმიაა, აქაც დიდი შრომის გაწევა დამჭირვებია.
მას შემდე, რაც აგნსწავლისა და მოგზაურობის წლები მოვათავე, მთელი ჩემი ენერგია ძველი და ხალხური ქართულის შესწავლისაკენ მივმართე. ცხადია, რომ არც ერთ დიდოსტატს ენისას ჩვეულებრივი მოქალაქისა და თუნდაც ლიტერატორის ლექსიკა, არც უკვე ცნობილი სიტყვების მარაგი არ ეყოფა.
ამ შეგნებამ ძველქართულსა და ხალხურ ზეპირსიტყვიერებაში გადამაგდო. ამის შემდეგ საჭიროდ დავინახე ქართული ენის ალოგიური ბუნებიდანაც ამეღო ხარკი. ბუნებრივად ძველი კარაბადინებისა და შელოცვების შესწავლა დამჭირდა (ზოგიერთებს ეგონათ მე თავათ მწამდა თითქოს ეს შელოცვები).
სიტყვებიც ისევე სცვდებიან, როგორც ფოლადის რელსები, მანქანების ფირფიტები, მაქოები და რიკები. სცვდებიან პოეტური სახეებიც, ამიტომაც მუდამ ვერიდები ათასგზის ნახმარ სიტყვათა კომბინაციებისა და სახეების გამოყენებას.
ჩემი ნოველა ტაბუ ასე დავწერე:
ერთ საღამოს მეგობრისას შევიარე. ჩემი მასპინძელი ფრიად საამური მოუბარი იყო და ძველი საქართველოს ყოფის კარგი მცოდნე. ბერიკაცს საუბრის დროს სიტყვა `ზანდაროზი~ წამოსცდა. ამ სიტყვას მე საბასგანაც ვიცნობდი, მაგრამ წინათ ყურადღემაც არ მიმიქცევია მისთვის. იმ ხანებში ერთი ინგლისელი მოგზაურის დღიურს ვკითხულობდი და მე მას ვუამბე: აფრიკელ ველურებს ზოგიერთი ცხოველის სახელის ხსენება ეკრძალებათ და, ისევე როგორც ჩვენში, მათაც ტაბუ ჰქონიათ-მეთი.
ნაშუაღამევამდის ვისაუბრეთ ძველი აზნაურების გარყვნილებასა და ნადირობათა გამო. მე დიდი ხნიდან გუმანი მქონდა სულ სხვა ასპექტით გამეშუქებინა ქართული ბატონყმობა, ვიდრე ეს ილიას და ტეტიათ მოტრფიალეებს სჩვეოდათ.
იმავე ღამეს შინმოსულმა ელექტრო ავანთე და ანაზდეულად ხელში მოხვედრილ ქაღალდის ნაჭერზე დავწერე: ტაბუ. ზანდაროზ აღებული მიმინო…
გავიდა ორი კვირა.
აქ ერთი ამბვი ფრიად საგულისხმოა: როცა ხელოვნებაში რაიმე სერიოზულის თქმას ლამობთ, არასოდეს სერიოზული ტონით არ უნდა დაიწყოთ, არამედ თქვენი იდუმალი ტენდენცია და ზრახვათამაშისა და სიცელქის საფარველით უნდა შებურვოთ, თორემ იცოდეთ, ხელოვნური ქმნილების ნაცვლად მშრალი ქადაგება გამოგივათ, ან მოსაწყენი ტრაქტატი.
რუსთაველი ნადირობით იწყებს თავისი პოემის უდიდეს დრამას და შექსპირს ოხუნჯების და ტაკიმასხარების მთელი ლეგიონი იმისთვის სჭირია, რომ ტრაგიკული გმირების პირიდან გადმონთხეული სატირა და სიბრძენე შეამსუბუქოს.
მეც ისე მოვიქეცი: მყისვე როდი დავატაკე მკითხველს ტაბუში განცხადებული ბატონყმობის ყოფის ბარბაროსობა, აზნაურთა სიბრიყვე და მცონარობა, ეკლესიური მისტიკისაგან დაბანგული ხალხის უმეცრების საშინელება, არამე ჯერ ცალყბა ხუმრობით და შელოცვებით მიმინოს ამბები მოვუყევი და მხოლოდ შემდეგ გავხსენი ბნელი საუკუნის ღამეული სახე. ზოგიერთნი აღშფოთდნენ, მიმინოს წასწვდნენ და ლამის არ იყო მთელი ქვეყანა არ დააჯერეს, რომ მე მიმინოები შინა მყავდეს თითქოს.
აჰ, მე ისინი ძლიერ მაგონებენ იმ ბალღებს, პარიზში ჩასვლისას ცხენჯოხიან ჭრელ კარუსელებს რომ შენიშნავენ მყისვე და ლუვრსა და სორბონს რომ ვეღარ ამჩნევენ.
მე არ ვმალავ, სხვა მწერლების დარად, მეც განსაკუთრებული ყურადღება და სიყვარული გამომიმჟღავნებია ზოგიერთ ცხოველის ან ფრინველის მიმართ. მერმე რა არის აქ გასაქირდავი?.. მე ბაყაყებსაც ვუმღერე ტაბუში.
ძველი საბერძნეთის, რომის და ევროპის პოეტებიც უმღეროდნენ ბაყაყებს. განა ბაყაყი არ შეიძლება პოეზიის ტემა იყოს, ისე როგორც თუნდაც ბულბული? ცხოველთა სამეფოდან მე ორი სულიერი მყავს სიმბოლოდ აღებული _ მიმინო და გველი (არც ერთი მათგანი შინ არა მყავს). მაგრამ პირველი აღმაფრენის ფარეშია ჩემი, ხოლო მეორე სიბრძნისა.
სად არის აქ ქრისტიანიზმი, ან კლერიკალიზმი? ქრისტეს არასოდეს დაუსვამს ხელზე მიმინო და ქრისტიანობას მუდამ სძაგდა გველი. ვისაც `დიონისოს ღიმილი~ ყურადღებით წაულითხავს, მას ეცოდინება, რომ ჩემს კოსმოსოფიას ქრისტიანიზმთან არაფერი აქვს საერთო.
ხელს რა მიშლიდა? უმეცართა სულმოკლეობა და მეშურნეთა სისინი. ზოგიერთ მწერლებსა და ლამაზ ქალებს ერთნაირი უბედურება სჭირთ: ვინც მათ ვერ მისწვდება, ყველა აგინებს.
ერთმა გონებამახვილმა ფრანგმა კარგად იხუმრა: როცა ადამიანი რაიმე დიდსა და შესანიშნავს შექმნის, სხვანი უთუოდ ეცდებიან, მან ეს `მზაკვრული საქციელი~ არაოდეს გაიმეოროსო.
მე მგონია: ქრისტე არავითარი ღმერთი არა ყოფილა. ალბათ, იგი უბრალო მეიგავე ებრაელი იყო. მის დროს სხვებიც ამბობდნენ იგავებს, მაგრამ ზოგს არ გამოუდიოდა. მერმე ის იყო ცუდი, მეიგავეებიო ამბოხდნენ და ისე მოაწყვეს, რომ იესოს იგავების გამოთქმა შეაწყვეტინეს. ამგვარმა ცუდმა მეიგავეებმა მომიშხამეს სიცოცხლე და შემოქმედების ისედაც მძემე ტვირთი გამიათკეცეს. ამ ამბებმა დიდი მწუხარება შემახვედრა, მაგრამ მტრებიც საჭირო ყოფილან თურმე. მწუხარებამაც ბევრჯერ ამაღებინა ხელში კალამი.
დედაჩემის გარდაცვალებამ დამსხვერული ჩონგური დამაწერინა. 1924 წელს ჩემი საყვარელი ძმა _ ალექსანდრე მიკვდებოდა, საავადმყოფოში ვუთევდი ღამეებს. ერთხელ მომეწყინა, დარდი შემომენთო გულზე. სწორედ იმ საშინელ ღამეს დავწერე ზარები გრიგალში. ვწერდი და ვტიროდი. ჩვენში ბევრს ჰგონია: პატარა ნოველლა ადვილი დასაწერიაო, რადგან ზოგიერთმა ლიტერატორმაც არ იცის, რომ ნოველლა პროზაში იგივეა, რაც ლექსთა შორის სონეტი.
აქ თავათ თემა მოითხოვს ინტიმობის გამომჟღავნებას. პირადი უბედურების გამო იშვიათად ბტირი, მაგრამ ჩემივე გმირების უბედურებას ავუტირებივარ (ცოტა არ იყოს მეჩოთირება კიდევაც ამის გამხელა, რადგან გულჩვილი ვაჟკაცი არ მომწონს).
თითქმის ორი წლის განმავლობაში ვწერდი ნოველლას დიდი იოსები.
ამ ნოველლის პროტოტიპად მყავდა ჩვენს ეზოში მცხოვრები მეკურტნე, შემდეგ კი მეეზოვე იოსებ სხირტლაძე. ეს მოხუცი ფრიად გულალალი, უთვისტომო და ლოთობისაგან სრულიად დაავადებულიკაცი იყო. ლაპარაკში არ ბორძიკობდა, მაგრამ ენაარეულად მეტყველაბდა. ხანდახან ჰალუცინაციებიცა ჰქონდა. ელანდებოდა: თითქოს ვიღაცეები ხმალში შემოაკვდა. სადღაც დიდი განძი იპოვა, ხანაც ბოლშევიკობდა.
როცა დარწმუნდა, რომ ბოლშევიკობა სახელმწიფო ქონების დატაცებას არ ნიშნავს, ოპოზიციაში ჩაუდგა ბოლშევიკებს თავის ჭკუაში და მენშევიკობა დაიწყო.
ასეთივე იდეეფიქსიც ჰქონდა აჩემებული: თითქოს ის სახლი, რომელშიც მე ვცხოვრობდი იმ დროს, მისთვის ეჩუქნოს საბჭოთა მთავრობას.

* * *

უდიდესი ბედნიერებაა შემოქმედება, ამავე დროს უდიდესი სიმძიმილის მომგვრელიც. რომანის წერის პროცესსში შემოქმედს პერმანენტული აღტყინების გადატანა უხდება, ამ ხანგრძლივი ჭვრეტის პროცესსში ცხოვრების ამბები მირაჯებად გეჩვენებიან.
ენერგიის უდიდესი დაძაბვაა საჭირო, ზმანებული, ხილული, ნანახი და განაგონი რომ არსებულ, ხელშესახებ და დინამიურ სამყაროდ აქციო, იქმენ უბრძანო არ ყოფილს და არარსებულს, ადექ და იარეო, რომ შესძახო ლანდს და სული ჩაუდგა მას.
თავისთავად ყოველი ადამიანი მშვენივრად და იოლად გრძნობს, ოცნებობს და ფიქრობს. მაგრამ ნაგრძნობის, ნაოცნებარის და ზმანებულის ფიქსირებას სატანური ნებისყოფა სჭირია და ეს მოითხოვს საშინელს ბრძოლას ენის ინსტრუმენტთთან.
საუკუნეების განმავლობაში ყოველი საგნი, ცხოველისა და არსებისათვის საკუთარი სახელი მიუნიჭებია ერს. ყოველი დიდი კულტურული ტრადიციების მატარებელი ენის ფორმაცია ხომ მრავალი ათასი წლის მანძილზეა მომხდარი და ამიტომაც მარტოოდენ ენის შესწავლას არ ყოფნის ერთი სიცოცხლე.
აქ ისევ ალქიმია იწყება და მე მეშინია სიტყვა გამიგრძელდეს.
ახლა ცოტა რამ სიტყვიერი მასალის მოხვეჭისათვის.
უკანასკნელი ათი წლის მანძილზე მრავალგზის შევადარე ქართული ბიბლია, ოთხივე სახარება და ფსალმუნი გერმანულს, ინგლისურსა და ფრანგულს გამოცემებს. ეს შრომა გაწეული მაქვს მხოლოდ და მხოლოდ სიყტვიერი მასალის ძებნაში.
პარალელურად ვმგზავრობდი მთელს საქართველოში, ვნადირობდი და ვთევზაობდი, რათა უშუალოდ გავცნობოდი ხალხის მეტყველებას. ამგვარად შედგენილი მაქვსსაკუთარი იშვიათ სიტყვათა ლექსიკონი.დიალექტებიდან ნასესხებ სიტყვის ხმარებას ვერიდები (თუ გმირს არ ვალაპარაკებ). ვიდრე რომელიმე სარწმუნო ძეგლთან შევაწამებ. ცუდი ქართულით მოუბართ შეძლებისამებრ ყურს ვარიდებ. ცუდი ქართულით დაწერილ ლიტერატურას არ, ან ვერ ვკითხულობ.
როგორც უცხო ენებზე, ისე ქართულ დიალექტებზე ხანგრძლივად ლაპარაკს გავურბივარ, რადგნაც ვიცი: ეს ქართულ აქცენტს შემირყვნის უთუოდ.
მარტოობის ჟამს ხმამაღლა ვკითხულობ რომელიმე შერჩეულ ძეგლს ძველი ქართული მწერლობისას. დაძინებისას ძველ ქართულ შედევრებს ვათვალიერებ, რათა ქვეშეცნებაში განმიმკვიდრდეს თავისთავადი ენის კულტურის ნელსურნელება.
ასე და ამგვარად დღე და ღამ ვებრძვი ქართულ სიტყვას, როგორც კოჭლი იაკობი ებრაელთა მრისხანე ღმერთს.

1933 წელი

საქართველო ძვ. წ. II - ახ. წ. III საუკუნეები

საქართველო ძვ. წ. II - ახ. წ. III საუკუნეები

ძველი კოლხეთი

სამეგრელოს ისტორიული წარსული დაკავშირებულია ძველ კოლხეთთა, რომელშიც ტერიტორიულად მთლიანად შედიოდა დღევანდელი სამეგრელო. მართალია, თანამედროვე მეგრელებისა და ძველი კოლხების ერთტომობის საკითხი ჯერ კიდევ დასაბუთებას მოითხოვს, მაგრამ, უეჭველია, რომ მათ შორის ტომობრივ-ეთნიკური ნათესაობა უნდა არსებულიყო. ტერიტორიულად კი მეგრელები კოლხების უშუალო მემკვიდრენი არიან.

ამასთანავე, ისტორიულ-პოლიტიკურ მოვლენებთან დაკავშირებით, ეს მხარე იცვლიდა თავის გეოგრაფიულ-პოლიტიკურ სახელწოდებას. უძველეს დროს მას ეწოდებოდა „კოლხიდა“ ან კოლხეთი, საშუალო საუკუნეების ადრნიდელ პარიოდში „ლაზიკა“ ან ეგრისი, შემდეგ ოდიში და ახლა კი იგი ცნობილია სამეგრელოს სახელწოდებით. ამიტომ სამეგრელოს იტორიაც იყოფა სამ მთავარ პერიოდად: კოლხეთის, ლაზიკისა და ოდიშ-სამეგრელოსი.

საქართველოს ძველი იტორია ფაქტიურად კოლხეთის ისტორიით იწყება, ისტორიის ვერც ერთი მკლევარი მას გვერდს ვერ აუხვევს. მაგრამ, ამისდა მიუხედავად, კოლხეთის ისტორია ჯერ კიდევ შეუსწავლელია. ანტიკურ მწერლობაში იგი ცნობილია „კოლხიდის“ სახელწოდებით და უძველესი ცნობები მის შესახებ შემონახულია ძველ ბერძნულ თქმულებებსა და მითოლოგიაში; აგრეთვე საბერძნეთისა და რომის საისტორიო მწერლობაში.

საკითხი კოლხეთის ვინაობისა და მათი წარმოშობის სადაურობაზე საისტორიო მწერლობაში ჯერ არ არის საბოლოოდ დადგენილი და გარკვეული. ამის შესახებ რამდენიმე ჰიპოთეზა არსებობს. ჰეროდიტეს აზრით, კოლხები ეგვიპტელების ჩამომავლები არიან.

ბერძენი მწერლები კოლხებს და მოსინიკებს ბიბლიური ნოეს შვილის იაფეტის შთამომავლებად თვლიდნენ.

თანამედროვე მეცნიერებაში წამოყენებულია ჰიპოთეზა კოლხების შუამდინარეთიდან გადმოსახლების შესახებ ამიერკავკასიაში და ამ კოლხებს უკავშირებენ ასურულ-ლურსმულ წარწერებში მოხსენებული „კასკაია“-ს.

ეს ჰიპოთეზა უფრო დაფუძნებულია ტერმინების „კოლხოი“ და „კასაია“-ს ლინგვისტურ ანალიზზე და იგი არ არის შეჯერებული ისტორიული ხასიათის ფაქტებით და არქეოლოგიური აღმოჩენებით.

ჰომეროს „ოდისეაში“ თავისი გმირის ოდისეის მგზავრობას ადარებს არგონავტების მოგზაურობას. ჰომეროსის პოემა „ოდისეა“ დათარიღებულია XI-X სს. ძვ. წ. და ამის მიხედვით ირკვევა, რომ კოლხეთი ამ დროს დასახელებული ყოფილა კოლხებით, რომლებსაც საკმაოდ ძლიერი და სახელმოხვეჭილი სამეფო შეუქმნიათ, რაც აშკარად ეწინააღმდეგება კოლხების გადმოსახლების თეორიას შუამდინარეთიდა შავი ზღის სანაპიროზე VII-VI სს. ძვ. წ.. ამასთანავე, არქეოლოგიური აღმოჩენებიც აშკარად მოწმობენ, რომ ძველი კოლხეთის ტერიტორია უძველეს დროიდან დასახლებული ყოფილა. აქ აღმოჩენილი ქვისა და ბრინჯაოს ხანის მდიდარი კულტურა აშკარად მიგვითითებენ, რომ კოლხეთის ტერიტორიაზე იყო უწყვეტი მოსახლეობა, რომელსაც გაუვლია ქვისა და ბრინჯაოს ხანა და ისტორიულ პერიოდში კი აქაურ მოსახლეობას კოლხების სახით შეუქმნია საკმაოდ მაფალი კულტურა. ეს გარემოება ეჭვის ქვეშ აყენებს კოლხების გადმოსახლების თეორიას და ამავე დროს, ჩვენ საშუალებას გვაძლევს ვიფიქროთ, რომ კოლხები და მათი მონათესავე ქართველი ტოები აქაური მკვიდრნი (აბორიგენები) არიან, რომელთა წინაპრებს უძველეს დროიდან უცხოვრიათ აწინდელი საქართველოს ტერიტორიაზე და გაუვლიათ საზოგდაოებრივი განვითარების ქვისა და ბრინჯაოს ხანა და ისტორიულ პერიოდში მათ შეუქმნიათ საკმაოდ აფალი კულტურა.

ძველი კოლხეთი გეოგრაფიულად მდებარეობდა შავი ზღვის ნაპირას, დღევანდელ დასავლეთ საქართველოში. მისი საზღვრები პოლიტიკურ-საზოგადოებრივ მოვლენებთან დაკავშირებით იცვლებოდა. საკუთრივ კოლხეთი მისი ვიწრო ეთნიკური მნიშვნელობით ეწოდებოდა რიონის ხეობას და უმთავრესად შეიცავდა დღევანდელი სამეგრელოს ტერიტორიას. მაგრამ თავისი ფართო მნიშვნელობით, პოლიტიკური ძლიერების პერიოდში, კოლხეთი მოიცავდა მდინარე ჭოროხის ხეობას, ე.ი. ლაზეთს, აჭარას და გურიას, აგრეთვე ენგურის ხეობას, ე.ი. აფხაზეთის ტერიტორიას. კოლხების პოლიტიკური ძლიერების ხანაში V-I სს. ძვ. წ. მთელ ამ მხარეს ბერძნები უწოდებდნენ „კოლხიდა“-ს. მისი საზღვრები იყო: აღმოსავლეთით—ლიხის მთა, დასავლეთით—შავი ზღვა ბიჭვინტიდან ტრაპიზონამდის. სტრაბონის მოწმობით, დიოსკურიიდან მიდის კოლხეთის ზღვის პირი ტრაპიზონამდე (Лат., I, გვ. 169). ჩრდილოეთით—კავკასიის ქედი და სამხრეთით—მას საზღვრავდა—მესხეთი. სტრაბონის ცნობით, კოლხეთი მდებარეობდა მესხეთის და კავკასიის მთებს შორის.

კოლხეთის მთავარი მდინარე იყო ფაზისი (რიონი). სტრაბონის ცნობით, ფაზის მდინარის პირად მდებარეობს ქალაქი იმავე სახელისა (ფაზისის ქალაქი), რომელსაც საზღვრავს ერთი მხრით—მდინარე, მეორე მხრით—ტბა და მესამე მხრით—ზღვა. კოლხეთის ნიადაგი,—ამბობს იგი ფაზის მდინარის შესართავთან — ქვიშიანია, დაბლობი და ნოტიო (Лат., I, გვ. 137). სტრაბონის ეს აღწერილობა იძლევა დღევანდელი ფოთისა და მისი მიდამოს სურათს.

კოლხეთში არსებობდა შემდეგი ქალაქები: ეა, შემდეგში არქეოროლისად წოდებული (დღევანდელი ნოქალაქევი). ეს კოლხეთის სატახტო ქალაქი ყოფილა, რომელსაც პირველად ეწვივნენ არგონავტები. ქალაქი ეა მოხსენიებულია ელადის პოეზიაში.

ქ. ფაზისი (ფოთი) მდებარეობდა რიონისა (ფაზისის) და შავი ზღვის შესართავში.

უფრო ზუსტი აღწერილობა ქ. ფაზისისა მოეპოვება სტრაბონს, რომლის მიხედვით, ქ. ფაზისს ერთის მხრით საზღვრავს შავი ზღვა, მეორე მხრით—რიონი და მესამეს მხრით—პალიასტომის ტბა. ამ ცნობაში მოცემულია ქ. ფოთის მდებარეობის სრული სურათი.

ქალაქი დიოსკურია. ამ ქალაქის დაარსებას ბერძნული მითოლოგია მიაწერს მეზღვაურთა ღმერთებს — დიოსკურებს. დიოსკურიას მეორე სახელიც რქმევია „სებასტოპოლისი“. სტეფანე ბიზანტიელის მოწმობით, შავი ზღვის პირას მდებარე ქალაქ დიოსკურიას უწინ სებასტოპოლისი ეწოდებოდაო (Лат., I, გვ. 259). სტრაბონი მოგვითხრობს, „რომ დიოსკურია მდებარობს შავი ზღვის აღმოსავლეთის კიდეზე, ზღვის ყურეში და ამიტომ უწოდებენ მას შავი ზღვის კუთხეს. ამ ქალაქიდან იწყება ყელი, რომელიც მიემართება შავი ზღვიდან კასპიის ზღვამდე. თვით ქალაქი წარმოადგენს სავაჭრო ადგილს გარშემო მცხოვრებთათვის“-ო.

როგორც ამ ცნობებიდან ირკვევა, შესაძლებელია ვიფიქროთ, რომ ძველი დიოსკურია დღევანდელი სოხუმი (ცხუმი), ან მასთან ახლოს მდებარე რომელიმე ქალაქია. ამას მოწმობს, არიანეს (II ს. ახ. წ.) ცნობა, რომელიც ამბობს, რომ პირველი ნავსადგური დიოსკურიიდან არის ბიჭვინტა.

ქალაქი პიტიუნტი, დღევანდელი ბიჭვინტა, იყო კოლხეთის სავაჭრო ციხე-ქალაქი. სტრაბონი მას დიდ ქალაქს უწოდებს, პლინიუსი კი უმდიდრეს ქალაქს.

ციხე-ქალაი კიტეა მოხსენიებულია არგონავტების მოგზაურობაში. ის არის აპოლონ როდოსელის მიერ (III ს. ძვ. წ.) მოხსენიებული კოტიაიონ, რიონზე მდებარე, დღევანდელი ქუთაისი. პროკოპი კესარიელს მოყვანილი აქვს არიანეს თხზულებიდან ცნობა, რომ რიონზე მდებარე ციხეს ბერძნები უწოდებენ კოტაიონს, ლაზები კი კუთათისსო.

ციხე-ქალაქი სარაპანი ცნობილია კოლხეთის ისტორიაში, როგორც დიდი ნავსადგური, რომელიც მდებარეობდა მდ. ყვირილაზე. იგი წარმოადგენდა სავაჭრო საქონელის საწყობს. აქვე იკრიბებოდნენ ვაჭრები, რომლებიც აღებ-მიცემობას აწარმოებდნენ აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის. სტრაბონის მოწმობით, ფაზის მდინარეში დადიოდნენ გემები სარაპნის ციხემდე, რომელსაც თავისი სიდიდით შეეძლო მთელი ქალაქის მცხოვრებთა დატევა (Лат., I, გვ. 136; გეორგიკა, 304-307).

აქ დასახლებულ მსხვილ ციხე-ქალაქებთან ერთად, კოლხეთში არსებობდა აგრეთვე უფრომ მცირე ქალაქებიც, მაგალითად, ციხე სკანდა, ვარდციხე (როდოპოლისი), ციხე უქიმერიონი და სხვა.

კოლხეთის მოსახლეობის შესახებ ჩვენ არა გვაქვს უტყუარი ცნობები, მაგრამ იმ მცირეოდენი მასალების მიხედვით, რომელიც მოიპოვება ძველ ბერძნულ მწერლობაში, შესაძლებელია დადგენა, რომ მოსახლეობა ეკუთვნოდა ქართველთა ტომის სამ შტოს: კოლხებს, რომლებშიაც შედიოდნენ მაკრონები (მეგრელები) და ჭან-ლაზები, აფშილ-აფხაზებს და სვანებს. კოლხეთის მოსახლეობაში შედიოდნენ მათივე მონათესავე მცირე ტომები: მოსინიკები, ჰენიოხები და ზიდრიტები. ამ ტომებს შორის თავდაპირველად გაბატონებული იყვნენ კოლხები, რომელთა ხელში იყო პოლიტიკური ძალაუფლება და მთელ ამ მხარეს მათ მიანიჭეს თავიანთი ტომობრივი სახელწოდება—კოლხეთი.

კოლხები ეწეოდნენ ბინადარ ცხოვრებას და საკმაოდ ძლიერ და გავლენიან ტომებად იყვნენ ცნობილი.

კოლხების მონათესავე მცირერიცხოვან ტომებს შორის, უფრო ცნობილი არიან, ბერძნული მწერლობის მიხედვით, მოსინიკები ან ჰეპტაკომიტები.

კოლხეთის მოსახლეობის მეორე შტოს ეკუთვნოდნენ აფშილ-აბაზგები (აფხაზები), რომელნიც კოლხეთის სამხრეთით ბინადრობდნენ და ეჭირათ მდინარე ენგურის მიდამო. მათ შესახებ ძველ ბერძნულ მწერლობაში მცირე ცნობები მოიპოვება, მხოლოდ არიანე (II ს. ახ. წ.) მოგვითხრობს, რომ ლაზების მოსაზღვრე აბშილებია, აფშილებს საზღვრავს აბაზგებიო.

კოლხეთის მოსახლეობის ქართველთა მესამე შტოს ეკუთვნოდნენ სუანები (სვანები). მათ შესახებ უფრო მცირე ცნობებია ძველ ბერძნულ მწერლობაში შემონახული. მხოლოდ სტრაბონს აქვს მათ შესახებ შემდეგი ცნობა: „სვანებს უჭირავთ დიოსკურიის მაღალი მთები და იქიდან მბრძანებლობენ გარშემო ხალხზე“.

კოლხეთის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების შესახებ ბერძნულ წყაროებში მცირე ცნობებია შემონახული. ამიტომ ძნელია კოლხეთის სახელწიფოებრივი წყობილების სრული სურათის მოცემა. მაგრამ იმდროინდელი ცნობების მიხედვით, ირკვევა აშკარად, რომ V-VIII სს. ძვ. წ. კოლხეთი იმყოფებოდა გარდამავალ ხანაში, როდესაც გვაროვნული წყობილება უკვე დაშლილი იყო და კლასობრივი საზოგადოების წარმოშობასთან ერთად, იწყებოდა ადრინდელი ფეოდალიზმის პერიოდი. კოლხეთის პოლიტიკური ცხოვრების სათავეში იდგა მეფე—„ბასილევსი“, რომლის ხელისუფლება გადადიოდა გაბატონებულ საგვარეულოს უფროსზე.

კოლხეთის პირველ მეფედ ბერძნულ მითოლოგიაში მოხსენებულია აიეტი, რომელიც წარმოდგენილია ძლიერ და მდიდარ მეფედ. აიეტის სიმდიდრეზე ბერძნებმა შექმნეს მშვენიერი მითი ოქროს საწმისის მოტაცებაზე კოლხეთიდან და ეს გარემოება ჩვენ ერთგვარ საბაბს გვაძლევს ვიფიქროთ, რომ კოლხეთი ძველად მართლაც წარმოადგენდა საკმაოდ დაწინაურებულ სამეფოს. უძველესი დროიდან, კოლხეთი იზიდავდა ახალშენების მაძიებელ საბერძნეთის მეზღვაურებსა და ვაჭრებს დასავლეთიდან, აღმოსავლეთიდან კი — ძველი ირანის მბრძანებლებს, რომლებიც მოისწრაფოდნენ შავი ზღვის სანაპიროსაკენ. ამის გამო, ორივე ეს მხარე ცდილობდა კოლხეთის სანაპიროების ხელში ჩაგდებას და იქ თავიანთი პოლიტიკურ-ეკონომიკური ბატონობის განმტკიცებას. უკვე V ს. ძვ. წ. ჰეროდიტეს მოწმობით, კოლხეთი მოქცეული ყოფილა ირანის გავლენაში.

პირველ საუკუნეში ძვ. წ. პონტოში გაძლიერდა მეფე მითრიდიტე VI ევპატორად წოდებული. მან დაიპყრო მცირე აზიის ქვეყნები და შექმნა საკმაოდ ძლიერი ბოსფორის სამეფო.

მითრიდატმა თავისი გავლენა ჩქარა შავი ზღვის საპაროზე მოსახლე ხალხებზედაც გაავრცელა.

მაგრამ მითრიდატეს ბატონობა დიდხანს არ გაგრძელებულა კოლხეთში. მითრიდატის გაძლიერება აღმოსავლეთსა და მცირე აზიაში საფრთხეს უმზადებდა რომის ბატონობას და ამიტომ, რომის სენატმა გადაწყვიტა მითრიდატის დამარცხება და ეს საქმე მიანდო ცნობილ მხედართმთავარს პომპეუსს. რამდენიმე შეტაკების შემდეგ, პომპეუსმა გაიმარჯვა და დამარცხებული მითრიდატი გაიქცა კოლხეთში. რომის ლაშქარი არეზისა და მტკვრის ხეობით შეიჭრა ალბანეთსა და იბერიაში. იბერიის მეფე არტაგი იძულებული იყო დამორჩილებოდა პომპეუსს.

იბერიიდან პომპეუსმა გაილაშქრა კოლხეთზე, სადაც მას ეგულებოდა მითრიდატი. რომის ჯარი მდ. რიონით შევიდა ქ. ფაზისში (ფოთში).

პომპეუსმა კოლხეთი დაიმორჩილა და რომაელებმა აქ მეფედ დააყენეს არისტარხი, რომელიც ფულსაც სჭრიდა ასეთი წარწერით: „კოლხეთის მეფის არისტარხისა“.

უკანასკნელ მეფედ კოლხიდისა იყო პოლემონი, რომლის სიკვდილის შემდეგ, მისი ცოლი პითოდორა, ქალი ჭკვიანი და საქმის მცოდნე, გახდა მეფედ კოლხიდელებისა, ტრაპიზონისა, ფარნაკიისა და მათ ზემოთ მცხოვრები ბარბაროსებისა. დღეს მთელ ამ მხარეს, რომელიც ფაზისის და ევფრატის აქეთ არის, განაგებენ რომაელები ან მათგან დანიშნული მთავრებიო.

მაგრამ კოლხეთი რომის ბატონობას ურჩობდა და როდესაც რომს ძლიერი მეტოქე ძალა გამოუჩნდებოდა, იგი მზად იყო განდგომისათვის. იულიუს კეისარს (48 წ. ძვ. წ.) დროს კოლხეთი გამდგარა და რომაელებს იგი ხელმეორედ დაუპყრიათ.

რომაელები თავიანთი ბატონობის პირველ პერიოდში კოლხეთის შინაურ საქმეებში არ ერეოდნენ. მხოლოდ ახლად არჩეულ მეფეს ამტკიცებდა რომის კეისარი, მისგან იღებდა სამეფო ნიშნებს, აგრეთვე ერთგულების ნიშნად, კოლხეთის მეფეს მძევლები უნდა მიეცა და რომის მოთხოვნებისამებრ, ჯარით და იარაღით მიშველებოდა მას.

იბერიისა და კოლხეთის დამორჩილების შემდეგ, რომის იმპერატორები შეუდგნენ ამიერკავკასიაში თავიანთი ბატონობის განმტკიცებას, ციხე-სიმაგრეების განახლებას და ყველა შემოსასვლელი კარის გამაგრებას. მით უმეტეს, რომის იმპერიას ამიერკავკასიაში ჩქარა გამოუჩნდა ძლიერი მეტოქე. ეს იყო ძველი ირანი.

ირანის მმართველები კარგად გრძნობდნენ, თუ რა საფრთხეს უმზადებდა მათ გაძლიერებული რომის იმპერია იბერიისა და კოლხეთის ხელში ჩადებით. ამას ჩქარა მოჰყვა რომსა და ირანს შორის პოლიტიკური ურთიერთობის გართულება.

მოსალოდნელი საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, საჭირო იყო კოლხეთის მეფეებთან მეგობრული კავშირის განმტკიცება, ადგილობრივი ციხე-სიმაგრეების განახლება და გამაგრება.

ამ მიზნით, ფაზისსა და დიოსკურიაში (სებასტოპოლისი), რომელიც სავაჭრო ქალაქებს წარმოადგენდნენ, რომის კეისარს თავისი მეციხოვნე ჯარები ჩაუყენებია.

ამასთანავე, ბოლო რომ მოეღოთ კოლხების მხრივ მოსალოდნელი განდგომისათვის, რომაელებს აქაც მიუმართავთ თავიანთი ნაცადი ხერხისათვის „divide de imeria“— „დაყავი და იბატონე“. არიანეს აღწერის მიხედვით, 134 წელს ადრიანე კეისარის დროს, კოლხეთში ოთხი პატარა სამეფო ყოფილა: ლაზთა სამეფო — შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე, მის ჩრდილოეთით — აფშილების სამეფო იყო, ამაზე უფრო ჩრდილოეთით კი — აფხაზთა სამეფო და ამაზე უფრო ზევით — სანიგების ან სანების სამეფო მდებარეობდა.

არიანეს მოხსენებიდან ისიც ირკვევა, რომ ოთხივე მეფეს ხელისუფლება მიღებული და დამტკიცებული ჰქონდა რომის კეისრისაგან და მათ შორის წინანდელ კოლხეთის მეფის მსგავსად, უპირატესობა არცერთს არ ჰქონია. აქ მოსახლე ტომებს შორის ბატონობის პერიოდში დაწინაურდნენ ლაზები.

კოლხებმა რომაელებს შემოსევის შემდეგ, დაკარგეს პოლიტიკური ჰეგემონია და სამეფოს ხელისუფლება გადავიდა კოლხების მონათესავე ტომზე ლაზებზე, რომლებიც წინათ ემორჩილებოდნენ კოლხების მეფეებს.

კოლხების ხელიდან პოლიტიკური მესვეურობის ლაზების ხელში გადასვლას მოჰყვა თვით ამ სახელმწიფოებრივი ერთეულის სახელწოდების შეცვლაც და ამიერიდან რომაელებმა მას კოლხეთის ნაცვლად უწოდეს—ლაზიკა, ან ლაზიკე.

ძველ კოლხეთში საკმაოდ დაწინაურებული ყოფილა საზოგადოებრივ-კულტურული ცხოვრება. კლასიკური ხანის მწერლები აქებენ კოლხების სტუმართმოყვარეობას და მათი ცნობით, კოლხიდელები დიდ დახმარებას უწევდნენ თურმე ზღვის ღელვისაგან გადარჩენილებს ფულით, სურსათის მიწოდებით, თუ სხვა საშუალებებით. ძველი მწერლების აღწერილობით, კოლხეთის მოსახლეობა ხის სახლებში ცხოვრობდა. სახლები მაღალ ბოძებიანი ყოფილა, კოშკების მსგავსად ნაგები. კოლხები იძულებულნი იყვნენო ასეთ შენობებში ეცხოვრათ, რადგან ხშირად წვიმების გამო დედამიწა იყო სველი და ნესტიანი. მოსახლეობა უმთავრესად იკვებებოდა პურით, ღომით (ღომის ღომი), მოხარშული წაბლით, ხილით და ხორცით. ხმარობდნენ დამარილებულ ზღვის ღორის ქონს. ღვინოსაც სვამდნენო, მაგრამ წყალ-ნარევს. ქსენოფონტეს ცნობით, აქაური ღვინო უწყლოდ ყოფილა მწლაკე, წყლით კი გემოიანი და სურნელოვანი (ალ. ჭყონია, 116, Лат., I, 82).

ქსენოფონტეს მოწმობით, როდესაც ბერძნებმა მოსინიკების ქალაქი აიღეს, მათ სახლებში ბევრი პური იპოვეს. ეს პური სარდაფებში ყოფილა შენახული. ამას გარდა, უნახავთ ახალი პურის ძნებიც და თიხის ქვევრებში დამარილებული ზღვის ღორის ქონი. ბეღლებში ეწყო მრავალი წაბლი, რომელსაც მოსინიკები ხარშავდნენ და პურის მაგივრად ხმარობდნენ. ამასთანავე, ბევრი თაფლიც მოდიოდა.

კოლხების მეფეები მთის წვერზე აგებულ კოშკებში ცხოვრობდნენ თურმე, საზოგადო ხარჯებით იკვებებოდნენ და მათ იცავდნენ საგანგებო მცველები. კოლხები, ამასთანავე გულადი და მეომარი ხალხი ყოფილა, სალაშქროდ გამოდიოდნენ თავიანთი სარდლების მეთაურობით.

კოლხების რელიგიური რწმენის შესახებ ბერძნულ-რომაულ მწერლობაში შედარებით მცირე ცნობები მოიპოვება, რომელთა მიხედვით ირკვევა, რომ კოლხეთს სარწმუნოებრივი ურთიერთობა ჰქონია ძველ საბერძნეთსა და ირანთან.

არიანეს მოწმობით (II ს. ახ. წ.), მდინარე ფაზისის შესავალთან მარცხენა მხარეს, აღმართულია ფაზიანების ღმერთი ქალი, რომელიც გარეგნული გამოსასხულებით ღმერთ-ქალი რეა არისო.

ბერძნულ-რომაულ კულტებთან ერთად, კოლხეთში გავრცელებული ყოფილა ხეთა თაყვანისცემა. პროკოპი კესარიელის მოწმობით, ტყვეების თაყვანისცემა ძლიერ გავრცელებული ყოფილა განსაკუთრებით აფხაზეთში, სადაც უმთავრესად თაყვანსა სცემდნენ მუხას.

ირანის პოლიტიკურ-კულტურულ გავლენასთან დაკავშირებით ძველ კოლხეთში გავრცელებული ყოფილა მაზდეანური რწმენაც, რაც გამოიხატებოდა ცეცხლის თაყვანისცემაში.

ქრისტიანობაც პირველი საუკუნიდან გავრცელდა კოლხეთში. ამ ახალი რწმენის შემომტანნი და გამავრცელებელნი იყვნენ რომიდან კოლხეთში გადასახლებული ქრისტიანობის პირველი მქადაგებელი.

თეოდორიტე კვიპრელის მოწმობით, ქ. ბიჭვინტა რომაელებმა აქციეს იმდროინდელ დასასჯელ ადგილად, სადაც სხვათა შორის, გადასახლეს იოანე ღვთისმეტყველიო.

კოლხეთში ქრისტიანობის გავრცელებას ის გარემოებაც მოწმობს, რომ პირველ მსოფლიო კრებას 325 წელს დასწრებია ქ. ფაზისის (ფოთის) ეპისკოპოსი.

ძველი მწერლების ცნობების მიხედვით, ძველი კოლხეთი კულტურულ-ეკონომიკურად საკმაოდ დაწინაურებული ქვეყანა ყოფილა. ამას ხელს უწყობდა თვით კოლხეთის გეოგრაფიული მდებარეობა, რომელსაც ეჭირა შავი ზღვის სანაპიროები. აქედან გადიოდა ინდოეთისაკენ მიმავალი დიდი სავაჭრო გზა. თვით კოლხებიც დაწინაურებული ყოფილან ვაჭრობასა და ხელოსნობაში, განსაკუთრებით ლითონის დამუშვებაში. ამ დარგში თავი გამოუჩენიათ მოსინიკებს, რომლებიც ამზადებდნენ განსაკუთრებული ელვარების მქონე თითბრის ჭურჭელს „მოსინად“ წოდებულს.

სტრაბონის მოწმობით, მის დროსაც კოლხებს ბლომად გამოჰქონდათ მადნებიდან ოქრო, ვერცხლი და რკინა. სვანეთის ოქროსქვიშიან ნაკადულების შესახებ ძველმა მწერლებმა მრავალი თქმულება დატოვეს.

ლითონისაგან კოლხები სახმარ ჭურჭელთან ერთად ამზადებდნენ აგრეთვე სამკაულებსაც. თავიანთი ნაწარმი მათ გასაყიდად გამოჰქონდათ შინაურ და უცხოეთის ბაზარზე.

კოლხეთში კარგი სავაჭრო ქალაქებიც არსებობდა, მათ შორის ცნობილი იყო დიოსკურია (სებასტოპოლისი). დიოასკურიას ფართო სავაჭრო ურთიერთობა ჰქონია მეზობელ ქვეყნებთან. უმთავრესი სავაჭრო საგანი მისი აღებ-მიცემობისა მარილი იყო.. სტრაბონის მოწმობით, ქალაქი დიოსკურია წარმოადგენდა საერთო სავაჭრო ადგილს გარშემო მცხოვრებთათვის. აქ იკრიბებოდა 70 სხვადასხვა ენაზე მოსაუბრე ერიო მეორე მნიშვნელოვანი სავაჭრო ქალაქი კოლხეთისა, განსაკუთრებით საგარეო ვაჭრობაში იყო ქ. ფაზისი (ფოთი), რომელიც მდებარეობდა ინდოეთის სავაჭრო გზაზე და წარმოადგენდა სავაჭრო საქონლის ბრუნვის დიდ ნავსადგურს.

ვაჭრობის განვითარება—დაწინაურებას ჩქარა მოჰყვა ფულის ნიშნების ტრიალი და ბერძნული ფულების წაბაძვით, უკვე VI საუკუნიდან ძვ. წ. კოლხეთშიც ჩნდება საკუთარი ფული, რომელიც ცნობილია „კოლხურად“. ვერცხლის ეს ფულები იჭრებოდა დიდრაქმიანი და ნეხევარ დრაქმიანი (წვრილი) და მრავალია აღმოჩენილი დღევანდელი სამეგრელოს ტერიტორიის ფარგლებში.

ლაზიკა — ეგრისი

რომაელების შემოსევის შემდეგ, როგორც ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, ძველი კოლხების პოლიტიკური მესვეურობა გადადის ლაზების ან ეგრისელების ხელში და მთელ ამ მხარესაც რომაელებმა უწოდეს „ლაზიკა“. მაგრამ ამის შემდეგაც ამ მხარეს დიდხანს შერჩა პარალელურად თავისი პირვანდელი სახელწოდება — კოლხეთიც და რომაულ-ბერძნულ მწერლობაში ლაზიკა გაიგივებულია კოლხეთთან.

ლაზურ-მეგრულრი ტომობრივი სახელწოდება—ლაზი სვანური წარმოშობისაა „ზან“ ან „ჭან“, რასაც მოწმობს ის ფაქტი, რომ სვანები მეგრელებს დღესაც ეძახიან „ზანარ“-ს სამეგრელოს კი „ზან“-ს.

ლაზურ-მეგრული სამეფოს ეს რომაულ-ბიზანტიური სახელწოდება — ლაზიკა ქართულ საისტორიო მწერლობაში არ იხსენიება. ქართულ მატიანეში იგი ცნობილია „ეგრისი“-ს სამეფოს სახელწოდებით.

აქედან არის ნაწარმოები მეგრელების სატომო სახელი ძველ სომხურში „ეგერ“-ქ და აფხაზური აგრ-უა. ამ ფუძიდან „ეგერ“ ნაწარმოებია ქართული მ-ეგერ-ელი და ადგიობრივი (მეგრული) „მ-არგ-ალი“.

ერთი სიტყვით, აქედან ირკვევა, რომ სამეგრელოს ძველი ქართული სახელწოდება—ეგრისი და შემდეგში აქედან ნაწარმოები სა-მ-ეგრ-ელო აღნიშნავდა რომაულ-ბიზანტიურ ლაზიკა.

ქართველ მემატიანეს ლეონტი მროველს სახელწოდება ეგრისი გამოჰყავს მეგრელების მითიური წინაპარი—ეგროსისაგან და იგი იძლევა ამის წარმოშობის ასეთ სქემას: „პირველად ვახსენოთ ესე, რამეთუ სომეხთა და ქართვუელთა, რანთა და მოვაკნელთა, ჰერთა და ლეკთა და მეგრელთა ამა ნათესავთა ერთი იყო მამა სახელით თარგამოს. ესე თარგამოს იყო ძე თარშისი, ძის წული იაფეთისი ნოეს ძისა“-ო (იხ. ქართ. ცხოვრება, გვ I). ლეონტის თეორიით, ამ თარგამოსს ჰყოლია რვა გმირი შვილი: ჰაოსი, ქართლოსი, ბარდოსი, მოვაკან, ლეკ, ჰეროს, კავკას და ეგროსი, რომლისაგან მეგრელები წარმოშობილან.

ეგრისისათვის თარგამოსს მიუცია დღევანდელი დასავლეთი საქარველო.

ამგვარად, ლეონტი მროველის თეორიით, მეგრელები წარმოშობილან ეგროსისაგან, დასახლებულან დასავლეთ საქართველოში და მათ ქვეყანასაც ეგრისი დარქმევია.

ლაზიკის სამეფო მოქცეული იყო ძველი კოლხეთის საზღვრებში, რომელიც შეიცავდა მთელი დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიას.

დღევანდელ გურიას, ქვემო იმერეთს, რაჭა-ლეჩხუმს, სამეგრელოს, სვანეთს და აფხაზეთს.

ლაზიკის სამეფოს პოლიტიკური ცენტრი და სატახტო ქალაქი იყო არქეოპოლისი (ნოქალაქევი). ეს ქალაქი მდებარეობდა მდ.ტეხურის პირას და შემოზღუდული იყო მაღალი გალავნით და ციხე-კოშკებით.

ლაზიკის პოლიტიკურ-საზოგადოებრივი ცხოვრების სათავეში იდგა მეფე, რომელსაც ირჩევდნენ მემკვიდრეობით. ლაზიკის მეფეს ამტკიცებდა ბიზანტიის კეისარი, რომლისგანაც იგი იღებდა სამეფო ნიშნებს და საჩუქრებს. ლაზიკა ბიზანტიას არც ხერკსა და არც ჯარს უგზავნიდა მხოლოდ ვალდებული იყო ჩრდილოეთის საზღვრები გაემაგრებინა და იქიდან ჰუნები და სხვა ტომები არ გადმოეშვა და ბიზანტიის სამფლობელო მათი შემოსევისაგან დაეცვა.

პოლიტიკური ურთიერთობის განმტკიცების მიზნით, ლაზთა მეფეები ენათესავებოდნენ კესირებს და ცოლად ირთავდნენ მათ ქალებს.

ლაზიკას თავისი გეოგრაფიული მდებარეობით ეჭირა სტრატეგიული მნიშვნელობის შავი ზღვის სანაპირო, ლაზიკიდან დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ გადიოდა იბერია-ალბანიის სავაჭრო გზა ირან-ინდოეთში მიმავალი. ლაზიკის ჩრდილოეთის საზღვრებიდან ბიზანტიას საფრთხე მოელოდა ჰუნებისა და სხვა ჩრდილოეთში მობინადრე ტომების შემოსევებით. მაგრამ ყველაზე დიდი საფრთხე მოსალოდნელი იყო ირანის მხრივ, რომელიც ვერ ურიგდებოდა ბიზანტიის ბატონობას ამიერკავკასიაში და მცირე აზიის ქვეყნებში. ამიტომ ლაზიკის შემომტკიცებას და ციხე-სიმაგრეებით შემოზღუდვას ბიზანტია განსაკუთრებულ მნიშვნელობას აქცევდა. ლაზიკის ციხე-სიმაგრეებში ცნობილია სკანდე, შოროპანი, როდოპოლისი, ტელეფისი, ნესოსი, უქიმერიონი, არქეოპოლისის ციხე, პეტრა და სხვ.

მათ შორის პირველ-ხარისხოვან ციხე-სიმაგრედ ითვლებოდა პეტრას ციხე, რომელიც ააგეს ბიზანტიელებმა იუსტინიანე კეისტრის დროს.

თამარ მეფე და მეფე გიორგი მესამე, ვარძია

თამარ მეფე და მეფე გიორგი მესამე, ვარძია

სერგი მაკალათია – თამარ მეფე

საქართველოს ისტორიულ წარსურლში საპატიო ადგილი უჭირავს სამ გმირ ქალს: წმ. ნინოს, თამარ მეფეს და ქეთევან დედოფალს. თითოეულმა მათგანმა თავდადებული მოღვაწეობით უდიდესი ამაგი დასდო ქრთელი ხალხის პოლიტიკურ-კულტურულ დაწინაურების საქმეს. ნინომ ქართველები მოაქცია ქრისტიანულ რწმენაზე და ამ გზით საქართველო დაუახლოვდა იმდროინდელ დაწინაურებული ხალხების კულტურულ-იდეოლოგიურ სამყაროს. თამარმა საქართველოს მოუპოვა დიდი პოლიტიკური ძლიერება და გავლენა, ქეთევანმა გვიჩვენა ხალხისა და რწმენისათვის თავგანწირვის დიადი მაგალითი.

ამის გამო ეს სმივე გმირი მანდილოსანი ისტორიაში ცნობილია ღირსეული სახელწოდებით: ნინო ქართველთა განმანათლებელი, დედა ქართლისა თამარ და ქეთევან წამებული.

გიორგი III სიცოცხლეშივე აიყვანა 1179 წელს სამეფო ტახტზე თავისი ასული თამარ (ვაჟი მას არ ჰყავდა). სამეფო ტახტზე ქალის ასვლა და მეფობა იმ დროს იშვიათი მოვლენა იყო, საქართველოში კი პირველ შემთხვევად უნდა ჩაითვალოს. ამას კარგად გრძნობდა თვით გიორგი III და ამის გამო მან თამარი თავის სიცოცხლეშივე აიყვანა თანამოსაყდრდედ, რათა მისი სიკვდილის შემდეგ თამარს ადვილად შეენარჩუნებინა სამეფო ტახტი.

თამარის თანამოსაყდრედ დასმის შედეგად გიორგი III მხურვალე მონაწილეობას იღებდა სახელმწიფო საქმეებში, მან 1179 წელს მოიწვია საგანგებო საკანონმდებლო კრება, რომელსაც დავალებული ჰქონდა ამოეფხვრა იმ დროს საქართველოში გავრცელებული ქურდობა და ავაზაკობა. ამ საკანონმდებლო კრებამ ასეთი ბოროტმოქმედებისათვის დააწესა მკაცრი სასჯელი—ჩამოხრჩობა, რომელიც საზოგადოების ყველა წოდებაზე ვრცელდებოდა.

1184 წელს გარდაიცვალა მეფე გიორგი III და საქართველოს მეფედ დაჯდა თამარ (1184-1214 წ.). თამარის მეფედ კურთხევის ცერემონიალიც დიდის ამბით იყო მოწყობილი და მას, როგორც ჯარის უზენაეს მბრძანებელს და სარდალს დიდებულებმა ხმალი შემოარტყეს და ერმა და მხედრობამ იგი მეფედ აღიარა.

გამეფებისთანავე თამარმა მტკიცედ მოჰკიდა ხელი სახელმწიფოს მართვა-გამგეობის საქმეს. იგი, როგორც გაიორგი III პოლიტიკაზე აღზრდილი, კარგად ერკვეოდა იმდროინდელ საგარეო და საშინაო პოლიტიკურ-საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მტკიცე ნებისყოფასთან მას ახასიათებდა უფლების მოყვარეობა. თამარ მიზნად შეექმნა ძლიერი მონარქია და გაეგრძელებინა თავისი მამის დაპყრობითი პოლიტიკა. ამისათვის კი საჭირო იყო გავლენიენი სოციალ-წოდებრივი ჯგუფების მომხრობა და გამოყენება, აგრეთვე შერჩევა ერთგული და თავდადებული მოხელეებისა, რომლებიც თავდადებული ბრძოლებით შესძლებდნენ მისი მონარქიული უფლებების გაძლიერება-განმტკიცებას. თამარმა სწორედ ამაში გამოიჩინა ნებისყოფის სიმტკიცე, დიდი პოლიტიკური ნიჭი და დიპლომატიური გამჭრიახობა.

თამარმა ფეოდალურ არისტოკრატიაზე დაყრდნობით და დიპლომატიური გზითა და ხერხებით შესძლო პოლიტიკური დასების დამორჩილება და მათი გამოყენება თავისი მონარქიული უფლებების განსამტკიცებლად. ამგვარად ის ჩქარა იქცა ნამდვილ თვითმპყრობელ მეფედ.

მეფის ახალი სავაზირო ახლა შეუდგა თამარის შეუღლების საკითხის განხილვას, რასაც მაშინ ეძლეოდა დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობა. ასეთ შემთხვევაში ეძებდნენ ძლიერ და გავლენიან სახელმწიფოს უფლისწულებს, რომ შეუღლების საშუალებით შეეკრათ ერთმანეთთან სამხედრო და პოლიტიკურ-ეკონომიური კავშირი. ამასთანავე რელიგიურ რწმენასაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა და ყოველთვის ეძლეოდა ერთმორწმუნე სახელმწიფოს უფლისწულებს.

ვაზირთა თათბირს დროს წამოდგა ქართლისა და თბილისის ამირა აბულასან და სთქვა:„მე ვიცი შვილი რუსთა ხელმწიფისა, ანდრია დიდისა მეფისა, რომელსა ჰმონებენ სამასნი მეფენი მის კერძოსანი და იგი მცირე დარჩომილი მამისაგან, და ბიძისაგან, სავალთად წოდებულსა, ექსორიაქმნით დევნილი, გარდმოიხვეწა და არს იგი ყივჩაყთა მეფისა სვინჯს ქალაქსა შინა“-ო.

აბულასანის წინადადება სავაზიროს მოეწონა და გადაწყვიტა თამარის მეუღლედ მოეწვიათ რუსეთის მთავრის ანდრია დიდი ბოგოლუბსკის (ღვთის მოყვარის) შვილი გიორგი, რომელიც იმ დროს იმყოფებოდა ყივჩაყებში ქალ. სუნჯში.

მალე გიორგი რუსი ჩამოიყვანეს საქართველოში, მაგრამ თამარ ფრთხილობდა დიდებულნი მოითხოვდნენ ქორწილის დაჩქარებას და მიზეზად ტახტის მემკვიდრის უყოლობას ახსენებდნენ. მეტი გზა აღარ იყო და თამარმაც დიდის ზეიმით იქორწინა. მაგრამ თამარს და გიორგის შორის ჩქარა დაიწყო განხეთქილება და შინაური ბრძოლა. თამარის კარის ისტორიკოსი ამაში ბრალსა სდებს გიორგი რუსს, რომელსაც იგი ახასიათებს უარყოთად და ამბობს, რომ იგი იყო თამარისათვის შეუფერებელი მეუღლე, რომელსაც აკლდა პოლიტიკური ნიჭი, გამოცდილება და ტაქტიკა. ამასთანავე იგი ეწეოდა უდარდელ ცხოვრებას, დროს ატარებდა სმაში და ნადირობაში. ამის გამო თამარსა და მისი მომხრე დიდებულს არ მოსწონდათ გიორგი რუსის ქცევა და გადაწყვიტეს მისი მოშორება.

1187 წელს გიორგი რუსი საქართველოდა განდევნეს კონსტანტინეპოლში. თამარმა ამით ისარგებლა, და სავაზიროს დაუკითხავად შეირთო მისთვის სასურველი პიროვნება ოსთა უფლისწული დავით სოსლანი, რომელიც არ აცხადებდა არავითარ პრეტენზიებს საქართველოს სამეფო ტახტზე. იგი იყო თამარის ერთგული მეუღლე და თავის ვაჟკაცობით და გულადობით იცავდა თამარის მონარქიულ უფლებებს. მათ იქორწინეს დიდუბეში „მუნ-ქნეს ქორწილი შესატყვის და შემსგავსებული ხელმწიფობისა და შარავანდედობისა მათისა… იყო მგოსანთა და მუშაითთა და სახიობათა მჭვრეტელნი იყო რაზმთა სიმრავლე“-ო.

გიორგი რუსისა და მისი მომხრე მეამბოხე დიდებულების დამარცხების შემდეგ თამარს არ მოელოდა შინაური საფრთხე. ახლა მოეპოვებინა პოლიტიკური ძლიერება და გავლენა საგარეო საქმეებშიაც, იგი შეუდგა ლაშქრობათა მოწყობის თადარიგს, რასაც ეძლეოდა უაღრესი პოლიტიკურ-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა. ლაშქრობა ნადავლისა და ხარკის სახით იძლეოდა საკმაო დიდი შემოსავალს, ახლად დაპყრობილ ქვეყნების შემოერთებით აფართოებდა სახელმწიფოს ტერიტორიალურ საზღვრებს და აძლიერებდა მის პოლიტიკურ ეკონომიკურ ზეგავლენას მეზობელ ქვეყნებზე.

საქართველოს სამხედრო ძლიერება იმდენად გაიზარდა, რომ მეზობელი ქვეყნები ახლა თამარს სთხოვდნენ დახმარებასა და მფარველობას. სხვათა შორის შირვანის შაჰმა (ხელმწიფემ) აღსართანმა და მისმა სიძემ ამირ-მირანმა თამარს სთხავეს დახმარება წინააღმდეგ აბუბაქარ ათაბაგისა, რომელმაც მათ წაართვა სამფლობელო და გააქცია.

ეს ამბავი, რასკვირველია, არ გამოეპარა ადარბადაგანის ათაბაგს აბუბაქარს, რომელმაც კარგად იცოდა ამირმირანის თამართან დარბაზობის საიდუმლოება და იგიც შეუდგა საომარ სამზადისს. მოკავშირედ მოიწვია მეზობელი ათაბაგები „ნახჭევანიდმან ყოვლისა სპარსეთის შეყრითა“-ო.

მაშინ თამარმა მოიწვია საგანგებო საბჭო, რომელმან გადასწყვიტა ომი გამოეცხადებინა ათაბაგ აბუბაქარისათვის და თამარმაც ბრძანება გასცა ლაშქრის შეყრაზე.

1202 წელს შამქორში მოხდა დიდი ბრძოლა.

დავით სოსლანმა თავისი რაზმით მედგრად შეუტია მტერს. ქართველებმა გაიმარჯვეს და მტრის მრავალრიცხოვანი ჯარი იძულებული შეიქმნა ბრძოლის ველიდან გაქცეულიყო.

თამარმა გამარჯვებული მხედრობა ღირსეულად დააჯილდოვა.

1204 წელს თამარმა დვინი აიღო. ამგვარად თამარმა შესძლო აბუბაქარის დამარცხება და სტრატეგიულ-პოლიტიკური მნიშვნელობის ქალაქების განძისა და დვინის შენარჩუნება.

ასეთივე ძლიერი იყო თამარის პოლიტიკური გავლენა დასავლეთით მოსაზღვრე საბერძნეთის ქვეშევრდომ ქვეყანაზე.

თამარმა აქ შექმნა ცალკე ტრაპეზონის სამეფო, რომელიც იმყოფებოდა საქართველოს მეფის მფარველობაში.

სამეფოს გაფართოებასთან საჭირო იყო დაპყრობილ ადგილების დაცვა და შენარჩუნება, ამიტომ თამარი ისეთ დიდ პოლიტიკურ მნიშვნელობას აძლევდა კარის დაპყრობას, რომ თვითონ წავიდა ჯავახეთს და აქედან მეთვალყურეობას უწევდა ლაშქრობის მსვლელობას. 1202 წელს ქართველმა ლაშქარმა კარს ალყა შემოარტყა, თურქები დამარცხდნენ, კარი დასტოვეს და გაიქცნენ. ქართველებმა კარი აიღეს და თამარმა მის გამგებლად დანიშნა ივანე ახალციხელი, რომელსაც მეფისაგან ებოძა ამირთ-მირობა.

ზაქარია ამირსპასალარის რჩევითა და წინადადებით თამარმა განიზრახა გალაშქრება სპარსეთში. მან ვაზირების სამხედრო გეგმა განსახილველად გადასცა წარჩინებულთა საბჭოს, რომელმაც იგი მოიწონა.

ამის შემდეგ თამარმა აიღო სამეფო დროშა: „მოიღო დროშა სვიანად ხმარებული გორგასლიანი და დავითიანი“, შეავედრა იგი ვარძიის ღვთისმშობელს, ომში მიმავალი მხედრობა დალოცა და უსურვა მტერზე გამარჯვება. ეს დროშა მან გადასცა ამირსპასალარ ზაქარია მხარგრძელს და ქართველი ლაშქარი გაემართა სპარსეთისაკენ.

ყაზმინიდან გალშქრება მოაწყვეს ხოროსანზე და მიაღწიეს გურგანის ქალაქამდე და აქაც დიდძალი ტყვე და ნადავლი ჩაუგდიათ ხელში.

ამ ლაშქრობამ სახელი გაუთქვა ქართველებს სპარსეთში.

თამარ მეფემ XII საუკუნეში მართლაც შესძლო შეექმნა საკმაოდ ძლიერი მხედრობა, რომლის შიშით არა ერთმა მაჰმადიანმა მთავარმა, ამირამ და სულტანმაც აღიარა საქართველოს ყმობა და იკისრა მისი მეხარკეობაც.

თამარის ბრძნული პოლიტიკის წყალობით საქართველოს ფეოდალური მონარქია ტერიტორიალურ გაფართოებასთან ერთად აწარმოებდა აქტიურ პოლიტიკას კავკასიაში, მცირეაზიაში ა აღმოსავლეთის ქვეყნებში.

1212 წელს გარდაიცვალა გულადი და თავდადებული მხედარმთავარი ამირსპასალარი ზაქარია მხარგრძელი, რომელმაც თავისი ხმლითა და ერთგული სამსახურით ხელი შეუწყო საქართველოს პოლიტიკურ გაძლიერებას. თამარმა ეს თანამდებობა უბოძა ზაქარიას ძმას ივანეს, რომელიც იყო თამარის ერთგული სარდალი და იგი არ ჩამოუვარდებოდა თავის ძმას ვაჟკაცობაში და სამხედრო საქმის ცოდნა-გამოცდილებაში. ივანეს თხოვნით, თამარმა მას უბოძა აგრეთვე საპატიო სახელწოდება ათაბაგობა, რაიც ნიშნავდა მეფის აღმზდელსა და მრჩეველს.

მაგრამ მეამბოხე ფხოელების დასამორჩილებლად არ კმაროდა მხოლოდ სამხედრო ძალაზე დაყრდნობა, მძევლებისა და ხარაჯის აღება, საჭირო იყო ამ მხარის იდეოლოგიურ-სარწმუნოებრივი შემომტკიცება და თამარის პიროვნების ღვთაებრიობის რწმენის ხალხში ჩანერგვა, ამ მიზნით აიქ აუგიათ თამარის სამლოცველო, რომელსაც ცრუმორწმუნე ფშაველი დღესაც თამარ-ლაშარობით ლოცულობს.

აღსანიშნავია, ისიც, რომ ივანე მხარგრძეი ფშავლებს დღემბდის ახსოვთ და ლაშარობა-თამარობას ხევის ბერების დამწყალობნების დროს იხსენიებდნენ ივანე მხარგრძელსაც. თამარის ხატის საჯარეში სხვათაშორისო დაცულია სავარძლისებური ფორმის მომრგვალებული ქვის საჯდომი, რომელსაც მხარგრძელის საჯდომს უწოდებენ. გადმოცემით ივანე მხარგრძელი აქ ჯდებოდა თურმე და საჯარეში შეკრებილ ფხოველების ხევისბერების ბჭობა-თათბირს უსმენდაო.

ამგვარად თამარმა შესძლო საგარეო და შინაური მშვიდობიანობის დამყარება და იგი მტკიცედ იცავდა თავის სახელმწიფოებრივ უფლებებს. მან ფეოდალურ არისტოკრატიისაგან შექმნა ისეთი ძლიერი სახელმწიფოებრივი აპარატი, რომელმაც ერთგული და თავდადებული სამსახურით მოუპოვა მას პოლიტიკური ძლიერება და გავლენა. ეს ფეოდალური არისტოკრტია მეფესთან იყო ბატონყმურ ურთიერთობაში, რომელიც გამოიხატებოდა შეწყალებულისადმი საჩუქრის გაცემაში, მიწა იქნებოდა იგი, თუ რაიმე თანამდებობა, მეფის ერთგული პირიც მუდამ გულუხვად იყო შეწყალებული.

თამარის მამამ გიორგი III ერთგული სამსახურისათვის შეიწყალა ნაყივჩაყარი ყუბასარი და უბოძა მას ამირსპასალარობა. თამარმა შეიწყალა ივანე მხარგრძელი და მას უბოძა მსახურთ-უხუცესობა და სხვა.

მეფის მიერ შეწყალებულ ამ ერთგულ მოხელეებისაგან შესდგებოდა სახელმწიფოს უზენაესი ორგანო—სამეფო დარბაზი (სათათბირო), რომელიც ირჩევდა ვაზირებს. დარბაზი და სავაზირო ემორჩილებოდა თამარ მეფეს. მეფის სავაზირო წარმოადგენდა უმაღლეს სახელმწიფო აპარატს, რომლის სათავეში იდგა ერთი პირველი ვაზირთაგანი მწიგნობარ-უხუცესი. მეფის შემდეგ მწიგნობართ-უხუცესი იყო ქვეყნის უზენაესი მზრუნველი და პოლიტიკის მიმართუების მიმცემი.

ვაზირთა შორის მეორე ადგილი ეჭირა ამირსპასალლარს, რომელსაც ევალებოდა ლაშქრის სარდლობა და წინამძღოლობა. როდესაც მეფე სალაშქროდ ვერ მიდიოდა, სარდლობა ამირსპასალარს უნდა გაეწია.

შემდეგ იყვნენ ვაზირები: მანდატურთ-უხუცესი, რომელსაც ებარა ფოსტისა და მიმოსვლის საქმეები, მეჭურჭლე-უხუცესი განაგებდა სახელმწიფო საჭურჭლეს (ხიზანს).

ვაზირებს გარდა თამარს ჰყავდა საქვეყნოდ გამრიგე მოხელეები, რომლებსაც ებარათ ამა თუ იმ კუთხის მართვა-გამგეობა, ასეთი ივნენ ერისთავები, რომლებსაც ევალებოდათ ხარაჯის აკრეფა, ლაშქრის გამოყვანა და მეფის ერთგული სამსახური.

თამარის მეფობის დროს საქრთველო ეკონომიურადაც დაწინაურდა.

თამარის მეფობაში დიდვაჭართა წარმომადგენელნი სახელმწიფოს პოლიტიკურ-საზოგადოებრივ ცხოვრებაშიაც აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ. ამ წრიდან ირჩევდნენ ქალაქის ბჭეს და დესპანებს.

საქართველოს XII საუკუნეში გაცხოველებული ვაჭრობა ჰქონდა არაბებთან, სპარსეთთან და საბერძნეთთან.

ამ საგარეო ვაჭრობასთან გაცხოველდა შინაური აღებ-მიცემობა, იმართებოდა დიდი ბაზრობა, სადაც იყიდებოდა ადგილობრივი ნაწარმი. ბაზარზე ტრიალებდა ქართული ფული, თამარის დროს იჭრებოდა სპილენძის ფული, რომელზედაც ერთ მხარეზე ამოჭრილია „თამარ“, მეორეზე არაბულად აწერია: „დედოფალი დედოფალთა, დიდება სოფლისა და სარწმუნოებისა თამარ ასული გიორგისა შედეგი მესიისა“.

XII საუკუნეში ხელოსნობა ჩვენში საკმაოდ იყო დაწინაურებული, რასაც მოწმობენ იმდროინდელი შესანიშნავი ძეგლები: სამთავისისა და ნიკორწმინდის ტაძარი, ბეთანიის მონასტერი, განსაკუთრებით ვარძია, რომლის აშენება დაიწყო გიორგი III და დაამთავრა თამარმა, ვარძია იშვიათი ძეგლია, იგი გამოჭრილია კლდეში და შეიცავს სამასამდე ოთახს.

ოქრომჭედლები აკეთებდნენ ძვირფას ხატებს, ჯვრებს, სამკმაულებს და სხვა. მაშინ ცხოვრობდნენ სახელგანთქმული ოქრომჭედლები ბექა და ბეშქენ ოპიზარნი.

ქართულმა ფეოდალურმა მონარქიამ თავისი პოლიტიკური ძლიერების ხანაში შესძლო შეექმნა საკმაოდ მაღალი კულტურა. ჯერ კიდევ თამარის დრომდის დაწინაურდა მწერლობის სხვადასხვა დარგი, განსაკუთრებით ფილოსოფიური აზროვნება, რომლის საუკეთესო წარმომადგენლები იყვნენ: იოანე პეტრიწონელი, ეფრმე მცირე, არსენი იყლთოელი და იოანე ტარიჭის-ძე. იოანე პეტრიწონელი იყო გამოჩენილი ნეოპლატონიკოსი და ნეოპლატონურ ფილოსოფიურ აზროვნებაში მხურვალე მონაწილეობას იღებდა.

თამარის კარზე კი დაწინაურდა საერთო მწერლობაც, განსაკუთრებით რაინდული პოეზია, რომელიც აღმოცენდა ქალის რომანტიკულ ტრფიალზე და ამ რაინდულ რომანტიკით გატაცებული იყო იმდროინდელი ფეოდალური საზოგადოება.

რაინდული მიჯნურობა და რომანტიკა ახასითებდა ქართულ ფეოდალურ არისტოკრატიასაც. მით უმეტეს, რომ ქართველები კარგად იცნობდნენ იმდროინდელ არაბ-სპარსულ საგმირო და სააშიკო მწერლობის ნიმუშებს, როგორიც იყო შაჰნამე, ვისრამიანი, ქილილა და დამანა, ლეილ-მიჯნუნიანი და სხვა.

ამ თხზულებათა გაცნობამ ხელი შეუწყო ჩვენში საერო მწერლობის აღორძინებას.

« Newer Posts - Older Posts »

კატეგორიები